Frågor om ”komplicerat regelverk” för svåra för ministern?

Kustbevakningen får inte använda IMDG-koden till att lagföra överträdelser som rör farligt gods till sjöss eftersom koden är skriven på engelska. Transportstyrelsen översätter inte koden då det finns risk för feltryck och en översättning innebär stor resursåtgång. Från inrikesminister Mikael Dambergs kontor kommer inga svar. Man konstaterar att regelverket är komplicerat och hamnar mellan två departement.

Ända sedan sommaren 2019 har IMDG-koden inte kunnat användas då den är skriven på engelska. Detta har skapat frustration hos Kustbevakningens kontrollanter som inte längre kan lagföra överträdelserna vilket har öppnat upp för både slarv, okunskap och nonchalans bland transportföretag som annars riskerat lagföras.

Kustbevakningen har drivit ärendet i flera instanser, men när riksåklagaren den 17 juni bekräftade att IMDG-koden måste vara på svenska för att få användas i svenska domstolar, kom man inte längre eftersom riksåklagarens beslut inte kan överklagas. I hamnarna kan laglösheten alltså fortsätta att frodas där cirka 40 procent av fordonen som kontrolleras har brister som omfattas av IMDG-koden

Idag är det inrikesminister Mikael Damberg (S) som i sin portfölj har denna fråga varför vi tar kontakt, men får besked på att han inte hinner att personligen svara på dem. Istället är det pressekreterare Natali Sial som svarar å hans vägnar.

Vi frågar vilka möjligheter inrikesministern har för att kunna förändra den rådande laglösheten i hamnarna.
– Det är fartygets befälhavare som är skyldig att se till att fartyget är sjöklart innan resan påbörjas, vilket innebär att det är befälhavaren som har det yttersta ansvaret för att bland annat lastsäkringen är korrekt utförd. Alla fartyg som transporterar last måste stuva och säkra lasten på ett säkert sätt för att vara sjövärdiga, svarar Natali Sial.

Vi pekar på att det inte var ett svar på frågan som ställdes, men något förtydligande kommer inte.

Vi vill också veta om inrikesministern tycker det är bekymmersamt att lagbrytare nu inte kan lagföras.
– I svenska hamnar ska det självklart råda ordning och reda. På den specifika frågan om att regler måste finnas tillgängliga på svenska för att svenska domstolar ska kunna döma till straffrättsligt ansvar, har det nyligen prövats av Högsta domstolen (NJA 2019 s. 577). Domstolen ansåg i det målet att det förelåg hinder mot att tillämpa straffbestämmelsen, svarar Natali Sial.

Det stämmer att det efter riksåklagarens beslut föreligger ett problem som förhindrar att överträdelser lagförs eftersom IMDG-koden är på engelska, säger vi, men frågan var: Tycker inrikesministern att detta är ett bekymmersamt läge? Något förtydligande kommer inte.

Vi frågade även om inrikesministern tycker att det är acceptabelt att problemet inte löses snarast och hur länge är det acceptabelt att rådande situation får fortgå.
– Regeringen anser att säkerheten i hamnar och på fartyg är viktig. Det ska råda ordning och reda. Det är många faktorer som har betydelse för säkerheten, som exempelvis regelverk och efterlevnad av bestämmelserna, myndigheternas tillsyn och möjligheten att beivra brott mot bestämmelserna. Vidare är det viktigt med ansvar, utbildning och kompetens hos samtliga aktörer i transportkedjan, svarar Natali Sial.
Ännu en gång svarar man inte på frågan som ställts.

IMDG-koden är en avgörande faktor för att kunna stävja brott relaterade till farligt gods på sjön. Felaktigt utförda sådana transporter utgör en stor fara för dem som färdas med fartygen. Vi pekar på att Natali Sial i svaret lyfter utbildning och kompetens hos samtliga aktörer i transportkedjan, men vi ser att det i verkligheten inte fungerar. Och hur duktig och kompetent Kustbevakningens personal än är, får de nu inte tillämpa regelverket för att det är skrivet på engelska.

Vi ställer frågan igen: Hur länge menar inrikesministern att det är acceptabelt att denna situation råder? Inget förtydligande kommer nu heller.

Finns det någon särskild anledning till att det inte går att få mer direkta svar på de frågor vi ställer?
– När det gäller det regelverk ni frågar om, är det ett mycket komplicerat sådant och ligger mellan justitiedepartementet och infrastrukturdepartementet. Det finns idag inga planer på några ändringar, avrundar Natali Sial.

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-31 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt gods IMDG-koden Infrastrukturdepartementet Inrikesdepartementet Inrikesminister Michael Damberg