Åkaren i Sverige JO-anmäler Transportstyrelsen

Åkaren i Sverige har länge fört en envis kamp för att åkerier i Sverige ska få en rättvis bedömning när Transportstyrelsen utför sina tillsyner. Man ser en oroande trend i att sanktionsbelägga hårt arbetande och seriösa svenska åkerier och bussbolag. Detta samtidigt som man ser hur speditörer använder sig av utländska åkerier där straffen för olagligheter är lika med noll. Det skriver Åkaren i Sverige i den JO-anmälan som man nyligen gjort.

Åkaren i Sverige skriver i sin anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att företagare i Sverige ger upp i sina försök att göra rätt och att de inte orkar driva sina åkerier och bussbolag vidare mycket på grund av Transportstyrelsens bristande kompetens vid tillsyn.

Ska den svenska transportnäringen finnas kvar måste systemet ses över och tillsynsmyndigheten bör omgående bytas ut till sakkunnig personal. Det är ytterst viktigt att kontrolltjänstemännen kan se att en företagare försöker göra rätt i sitt arbete att planera, följa upp och utbilda sin personal. Situationen inom transportnäringen idag är den rakt motsatta, menar Åkaren i Sverige i sin anmälan.

Statistikkontroller som utförs av Transportstyrelsen har helt ersatt kontroller med inriktning att upptäcka och lagföra fusk. På väg kämpar en allt mindre skara av duktiga kontrolltjänstemän med att rapportera grova överträdelser. Tyvärr hanteras dessa styvmoderligt av åklagare och grova överträdelser avskrivs eller får ytterst blygsamma böter, skriver Åkaren i Sverige och tillägger att situationen är förtroendeskadlig för myndigheternas förmåga att faktisk lagföra de som allvarligt åsidosätter lagstiftningen.

Hultsteins


Vidare menar man
att när mindre överträdelser hos seriösa företag snabbt växer upp till hundratusentals kronor i sanktionsavgift för administrativa brister – och de dagligen ser hur oseriösa företag aldrig eller ytterst sällan straffas – då har myndigheterna ett gigantiskt problem med förtroendet hos medborgarna.

Åkaren i Sverige konstaterar att Transportstyrelsen inte klarar av att utföra det uppdrag som regeringen en gång gav myndigheten.

I JO-anmälan jämför man Transportstyrelsens kontroller med andra myndigheters dylika myndighetsutövningar. Och skillnaderna är påtagliga.

”Vid tillsyner från andra myndigheter börjar man med en avisering att man vill komma och besöka företaget. När besöket görs skaffar myndigheten sig en uppfattning och hur väl man arbetar med de frågor man ser över. Man har en dialog med företaget och ger råd och vägledning i hur man ska förbättra sina rutiner i företaget. Man skaffar sig en bild av situationen och arbetar vidare därifrån.”, läser vi i anmälan som tar upp en rad andra exempel på sådant som man menar är.

Daf


”Vid tillsyner gjorda
av Transportstyrelsen får man ett brev och en uppmaning att skicka in färdskrivardata och förklaringar på de överträdelser man haft i företaget under 2 månader, några månader bak i tiden, en period som är bestämd av Transportstyrelsen. Inget personligt besök, ingen genomgång eller goda råd. Bara en kall uppmaning med ett hot om vite om man inte gör som man ska.”

Åkaren i Sverige vill med sin anmälan att JO granskar Transportstyrelsen arbete.


Vad är en JO-anmälan?

Läs mer om hur en JO-anmälan hanteras, vem som kan anmäla och hur en anmälan utredsklicka här!

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-06 15:47
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkaren i Sverige JO-anmälan Justitieombudsmannen Transportstyrelsen