Ökat samarbete med Finland inom transportområdet

Regeringen vill säkerställa att samhällsviktiga transporter mellan Sverige och Finland ska fungera i alla lägen. Därför tas nu ytterligare steg för att öka samarbetet med Finland gällande krisberedskap och det civila försvaret inom transportområdet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), säger att viktiga transporter måste fungera i alla lägen.
– Det här samförståndsavtalet stärker relationer mellan svenska och finska myndigheter inom transportområdet. Det gör att vi kan planera gemensamt och vara bättre förberedda vid exempelvis kriser, säger han.

Beslutet innebär att regeringen ger Trafikverket rätt att skriva under ett samförståndsavtal med finska Transport- och kommunikationsverket, för att öka Finlands och Sveriges samarbete inom transportområdet. Syftet är att förebygga, begränsa och hantera de konsekvenser som kan bli följden av större olyckor, naturkatastrofer och andra samhällskriser.

Arbetet ska också fördjupa och bredda det befintliga samarbetet till att innefatta mer operativ planering och förberedelser för förhållanden bortom fred. Bland annat ska en gemensam handlingsplan med åtgärder tas fram.

Trafikverket ska årligen redovisa resultatet av samverkan enligt det ingångna avtalet till Regeringskansliet. Det sker senast den 1 mars varje år.

I arbetet ska Trafikverket inkludera berörda myndigheter som exempelvis Luftfartsverket, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-10 12:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth Trafikverket