Interpellation av Thomas Morell (SD) lyfter epilepsidrabbade chaufförers situation

Under det här året har vi publicerat ett stort antal artiklar om yrkesförare som mist sina tyngre behörigheter på grund av att Transportstyrelsen ändrat sin tillämpning av de medicinska kraven för tyngre behörigheter. Thomas Morell tar upp detta i en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (s).
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Han inleder med att berätta att de förare som drabbats av den nya och striktare hållningen har innehaft sina tyngre behörigheter under lång tid. Flera av dem har en lång yrkeskarriär som förare av tunga fordon med mer än 20 års erfarenhet bakom ratten och i vissa fall mer än 40 års innehav av tyngre behörigheter. Ofta är karriären dessutom prickfri, men likväl anses dessa förare vara olämpliga som förare av tunga fordon. Förändringen skedde nära nog över en natt.

Har det skett någon förändring ur medicinsk synpunkt hos dessa förare, frågar han i sin text. Svaret är nej. Det är fråga om en skärpt tillämpning av lagstiftningen som lett till den hårdare tillämpningen.

Efter ett mediainslag av SVT Halland, kontaktades TV-kanalen av EU-kommissionens presschef i Sverige, Johan Wullt, som ville nyansera bilden då han menar att det inte framkom att nationella myndigheter kan ge förare med förutsättningar för en god prognos tillstånd att föra motorfordon tidigare.


Johan Wullt menar att det är viktigt att EU inte svartmålas när det saknas skäl. I det här fallet finns det en lagstiftning på EU-nivå som ger nationella myndigheter möjlighet till undantag. Transportstyrelsen, som också kontaktades, säger att de i vissa intervjuer påtalat denna möjlighet.

Klandra den som klandras bör, helt rätt. I dessa fall är det Transportstyrelsen som gjort en felaktig bedömning och i praktiken gett duktiga yrkesmän ett yrkesförbud trots att det bevisligen saknas grund för att misstro dessa människors förmåga att framföra ett tungt fordon, skriver Thomas Morell vidare.

Lyssnar man på förarnas läkare får man en annan bild av deras sjukdomsbild och det är sannolikt därför EU-kommissionen öppnar för vidare undantag gällande gamla förare. Att man tillämpar de striktare bestämmelserna när det gäller nya ansökningar om tyngre behörigheter är i sin ordning, men att ge erfarna och bevisligen dugliga förare yrkesförbud är inte acceptabelt.

Med EU-kommissionens presschefs mejl som grund kan man konstatera att Transportstyrelsen inte hanterar EU-lagstiftningen utifrån dess lydelse.

Med hänvisning till EU-kommissionens presschefs mejl, är Thomas Morells fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:
Vilka åtgärder avser ministern at vidta för att säkerställa att yrkesförare får en rättssäker bedömning gällande deras högre behörigheter?

Interpellationen i sin helhet, läser du här.