Thomas Morell (SD) om ministerns senaste svar: ”mycket bokstäver – men inget blir sagt

Thomas Morell (SD) anser att Transportstyrelsen ”silar mygg och sväljer elefanter” genom att övertolka regler och lagar vilket leder till att ytterligare försvåra för svenska åkerier att konkurrera. Han vill att Transportstyrelsen ägnar mer tid och kraft åt att beivra det medvetna, systematiska fusket oavsett nationalitet på åkerierna.

För att lyfta frågan på det politiska planet, formulerade därför Thomas Morell nyligen två skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth om vilka åtgärder statsrådet avser vidta för att minimera övertolkningen i Transportstyrelsens kontroller samt vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att öka Transportstyrelsens förmåga att stävja det medvetna fusket inom transportnäringen.

Nu har Eneroth svarat. Han inleder i vanlig ordning med att berätta om regeringens krafttag för att stävja transportfusket, alltså ”skärpt beställaransvar”, ”förlängd tid för klampning” och att ”sanktionsavgifter har införts för överträdelser av reglerna om cabotagetransporter”.

Därefter förklarar Thomas Eneroth att regeringen under hösten 2017 beslutade om ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. Ändringarna som trädde i kraft den 1 mars 2018 syftade till att åstadkomma en ökad flexibilitet och en bättre proportionalitet i sanktionssystemet. Bland annat sänktes sanktionsavgiften för vissa mindre allvarliga överträdelser medan sanktionsavgiften för mer allvarliga överträdelser höjdes.

Vidare utökades möjligheten för Transportstyrelsen att sätta ned eller efterge sanktionsavgift om en överträdelse saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som överträtts.


Eneroth fortsätter med
att konstatera att varken regeringen eller ett enskilt statsråd kan uttala sig om en myndighets tolkning av regelverket. Insatserna bör dock riktas dit de gör mest nytta. Transportstyrelsen utövar också så kallad riskbaserad tillsyn, vilket innebär ett systematiskt arbetssätt för att analysera, värdera och styra urvalet genom prioriteringar inom tillsynen. På så sätt sker kontroller oftare där riskerna är stora och mindre ofta där riskerna är små.

Regeringen har i den nationella godstransportstrategin framhållit att det är viktigt med väl fungerande och effektiva kontroller på vägtransportområdet och avser att se över hur regelefterlevnaden på väg kan öka för att motverka osund konkurrens och öka trafiksäkerheten, avslutar infrastrukturministern sitt svar till Thomas Morell.

Morell är kritisk till svaret som han menar är ”mycket bokstäver på en A4, men inget blir sagt”. Han menar att han fått ”samma standardsvar som alltid”.
– Ingen ljusning i sikte för de seriösa åkeriföretagen således, förklarar han uppgivet i ett mejl till Proffs.

– I det här fallet är det ju inte regelefterlevnaden på väg som är problemet, det är Transportstyrelsens oförmåga att utföra sina kontroller. Lite tufft uttryckt, det är Transportstyrelsens regelefterlevnad som är problemet, avslutar Thomas Morell.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-13 13:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Skriftlig fråga Thomas Morell Tomas Eneroth Transportstyrelsen