Lars-Göran Samuelsson, trafikpolis i Helsingborg, gör en kör- och vilotidskontroll under förra veckans riktade kontrollinsats. Foto: Göran Rosengren

Transportstyrelsen: – Detta kan hända om du bryter mot kör- och vilotidsreglerna

Överträdelser mot kör- och vilotiderna kan både bli dyrt och få än mer långtgående konsekvenser. Även mindre allvarliga överträdelser registreras i Transportstyrelsens riskvärderingssystem. Sammanlagt kan överträdelser leda till att företaget förlorar sitt trafiktillstånd.

På senare tid har trafikpolisen i Helsingborg ertappat tredjelandsmedborgare som yrkesmässigt kört tunga, svenskregistrerade fordon. Detta är inte tillåtet enligt yrkestrafiklagen och därför genomförde men en riktad kontrollinsats i Helsingborg den 8 april för att kontrollera fler svenskregistrerade dragbilar.

Under insatsen påkoms dock inga tredjelandsförare, däremot stack antalet överträdelser mot kör- och vilotiderna ut bland de stoppade ekipagen.

Förarna fick betala böterna på plats och de grövsta rapporterades vidare till Transportstyrelsen. Något som också stack ut var att flera fordon tidigare körts helt utan förarkort.
– Det är inte så att vi idag tog förare som körde utan kort, men däremot hade en del fordon tidigare körts utan förarkort, förtydligade trafikpolis Farid Umeflod, gruppchef på trafikpolisen i Helsingborg.

De grava fallen av kör- och vilotidsbrott som rapporterades kan leda till att åkerierna i fråga kan bli aktuella för företagskontroll av Transportstyrelsen.

Vi vill veta mer och kontaktar Transportstyrelsens Emma Norlander, sektionschef för sektion Gods och Buss, och Kenneth Fors, verksamhetssamordnare kör- och vilotider.

Vad räknas som allvarliga brott mot kör- och vilotiderna?
– Det finns fyra grader av allvarlighet på överträdelser av kör- och vilotidsreglerna, säger de. När det gäller överträdelser av körtider, raster eller vilor så är det avgörande hur mycket man bryter mot en regel för att avgöra hur allvarlig överträdelsen är.

Exempelvis så ökar allvarligheten ju längre man kör innan man tar rasten som borde tagits.

Vad gäller överträdelser mot hantering av förarkort eller färdskrivare, rör de flesta mycket allvarliga överträdelser att man inte registrerar arbetstid rätt, att man döljer registreringen på något vis eller på annat sätt försvårar möjligheten att kontrollera kör- och vilotiderna, säger de vidare.

Kan brott mot kör- och vilotiderna leda till företagskontroll även om de inte är allvarliga?
– Alla överträdelser som vi håller företaget ansvariga för, antingen efter en vägkontroll av polisen eller efter en företagskontroll som vi själva genomfört, förs in i ett riskvärderingssystem, säger de. Det systemet ligger till grund för vilka företag vi utför företagskontroller på.

Även mindre överträdelser förs in i systemet, men de poängsätts förhållandevis lågt jämfört med grövre överträdelser varför det krävs många mindre överträdelser för att det ska betraktas som en allvarligare överträdelse i systemet. Det finns även en tidsfaktor i systemet. Ju längre tid som gått sedan överträdelsen förts in, desto lägre värderas den.


Överträdelserna kan också
leda till en förhöjd risk att företaget blir utvalt för kontroll av det goda anseendet hos den trafikansvarige. Om företaget har upprepade och/eller allvarliga överträdelser mot kör- och vilotidsbestämmelserna, kan dennes goda anseende ifrågasättas.

Vid en sådan kontroll görs alltid en enskild, sammantagen bedömning där hänsyn tas till bland annat storlek på företaget, antal överträdelser, övriga missförhållanden och tid sedan överträdelserna begicks.

Förlorar den trafikansvarige sitt goda anseende och förklaras olämplig, kan åkeriet ytterst förlora sitt trafiktillstånd.

Skälen till varför en förare väljer att köra utan förarkort i, kan vara flera.
– På grund av att överträdelserna mot kör- och vilotiderna är graderade, krävs det ganska omfattande överträdelser av den dagliga körtiden med kortet i för att komma upp i samma nivå av överträdelse som för att köra utan kort alls vilket är en mycket allvarlig överträdelse, säger de.

Därför blir det inte dyrare att köra en kvart för länge med kortet isatt istället för att ta ut kortet under den kvarten.
– I våra kontroller skulle överträdelserna motsvara 500 kronor respektive 4 000 kronor i sanktionsavgift för företaget.

Att köra utan kort i färdskrivaren gör det svårare att i efterhand reda ut vem som faktiskt körde, såvida föraren inte blir tagen på bar gärning under en vägkontroll och medger handlingen.
– På så vis skulle föraren själv kunna undkomma ansvar för körningen, men när vi bedömer företaget anser vi att det är en överträdelse oavsett vem som kört om inte företaget kan visa att förarkortet inte behövde användas, sammanfattar Emma Norlander och Kenneth Fors.

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-15 14:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Kör- och vilotider Rättsfall Trafikpolisen Transportstyrelsen Yrkestrafiklagen