Damberg (S) svarar Morell (SD): ”Har för avsikt att fortsätta följa utvecklingen”

Thomas Morell (SD) ställde i slutet av februari två skriftliga frågor till inrikesminister Mikael Damberg (S). Nu har svaren kommit.

Den första frågan lydde ”Tänker statsrådet ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollverksamheten på väg?”. Den andra ”Tänker statsrådet förtydliga och skärpa instruktionerna för polisens verksamhet gällande övervakning av den yrkesmässiga trafiken i nästa regleringsbrev?”

Nu har Mikael Damberg svarat. Av svaret framgår att ministern anser att Polismyndighetens kontroller av den tunga yrkestrafiken är ett betydelsefullt verktyg för att upprätthålla god trafiksäkerhet, sund konkurrens inom åkerinäringen och en god social situation för förarna. Kontrollerna är också en viktig komponent i Polismyndighetens arbete med att förebygga, upptäcka och utreda brott, skriver han till Morell.

Som svar på den första frågan förklarar Damberg att det enligt ett riksdagsbeslut om statsbudgeten för 2017 tillfördes medel till Polismyndigheten för att bland annat förbättra insatserna gällande kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon.


De pengar som inrikesministern
menar, är de som vi i dagligt tal kallar ”de 100 cabotagemiljonerna”.
– Och den som läst våra artiklar om dessa pengar vet att Polismyndigheten egentligen inte har en aning om hur – eller ens om – de har använts. Jag vill understryka att Polisen inte har gjort något formellt fel eftersom regleringsbreven inte kräver någon ekonomisk redovisning, kommenterar Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.

Thomas Morells andra fråga handlade just om regleringsbrevets innehåll. Mikael Damberg förklarar att ”Regeringen har i regleringsbrevet till Polismyndigheten gett myndigheten i uppdrag att i varje årsredovisning till och med 2020 följa upp de åtgärder som vidtas i dessa avseenden. I kravet på återrapportering ingår att föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till. Jag har för avsikt att fortsätta följa utvecklingen även därefter.”.

Damberg tillägger att regleringsbrevet är ett kompletterande styrdokument som gör det möjligt för regeringen att precisera styrningen baserat på regeringens prioriteringar och riksdagens beslut om statens budget för det kommande året.

Chefredaktören är kritisk även till det svaret.
– Vad jag kan utläsa av det så kallade svaret är att man troligtvis inte kommer att formulera sig annorlunda i framtiden. Med andra ord så kommer de resterande 50 miljonerna som ska delas ut sannolikt aldrig att behöva redovisas. Vi får åtminstone hoppas att Polisen vid det här laget har förstått vad pengarna ska användas till, avslutar Göran Rosengren.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-06 16:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Mikael Damberg Regleringsbrev Thomas Morell