Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson ser allvarligt på att dåligt säkrade transporter kan komma ut på vägarna och innebära fara för andra.Fotograf: Frankie Fouganthin

Kustbevakningen får utökade befogenheter

?Fortsatt fokus på sjörelaterad verksamhet?

Varje dag förvånas transportbranschen över de många bristfälliga ekipage som ostört kan komma in och köra genom hela Sverige för att sedan stoppas i Norge. Där blir det inte sällan körförbud, förbud mot fortsatt färd och dryga böter.

Flera av ekipagen kan ha kommit in via svenska hamnar, kanske även kontrollerats av Kustbevakningen, men ändå kunnat köra vidare trots brister. Detta har vi uppmärksammat i två artiklar  nyligen. Det handlar om huruvida det finns aldrig så lite farligt gods i lasten och om polis med rätt kompetens finns tillgänglig. Utan detta, får Kustbevakningen inte skriva böter eller ens hindra fortsatt färd.

Morgan Johansson är Justitie- och Inrikesminister. Varför har inte Kustbevakningen dessa befogenheter? Han förklarar att Kustbevakningen bedriver kontinuerlig sjöövervakning genom att patrullera längs den svenska kusten med såväl fartyg som flygplan.
– En del av deras arbete för ökad sjösäkerhet, är att i hamnar kontrollera transporter med farligt gods och säkring av last som ännu inte har förts ombord på något fartyg, säger han.
Kontrollerna sker självständigt, men även i samverkan med Polismyndigheterna, Tullverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Just nu arbetar regeringen intensivt med ett förslag för att ge Kustbevakningen ett utökat och mer självständigt ansvar.
– Det nya förslaget kommer att öka deras rättsliga befogenheter på flera områden, bland annat vid transport av farligt gods och lastsäkring enligt fartygssäkerhetslagen, säger han. Deras särskilda kompetens innebär att vinsterna med det främst avser brottsbekämpningen till sjöss.

Lagrådsremissen regeringen arbetar på, bygger på en tidigare gjord utredning.
– Kustbevakningens särskilda kunskaper inom just hamnverksamhet, innebär att detta förväntas leda till en rad effektivitetsvinster, men även till ökad lastsäkerhet, säger han.
Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft i början av nästa år.

Ser du en orimlighet i att ett tungt, otillräckligt lastsäkrat ekipage utan ADR, inte kan hindras från fortsatt färd av Kustbevakningen?
– Ett effektivt utnyttjande av myndigheternas resurser motiverar att Kustbevakningens befogenheter i vissa fall utsträcks även utanför det område där myndigheten har ett självständigt ansvar, säger han.
Under vissa förutsättningar kommer därför Kustbevakningen, som biträde till Polismyndigheten, att kunna ingripa också mot brott som inte har en lika direkt koppling till deras kärnverksamhet. Exempelvis bristfällig lastsäkring vid fortsatt transport på väg. Det är regeringens förhoppning att en ny kustbevakningslag kommer bidra till att stärka säkerheten ytterligare.

Intervjun med Morgan Johansson, indikerar att utfärdandet av ordningsböter på våra vägar även i framtiden kommer att vara en fråga för polisen. Även om Kustbevakningen kan utfärda ordningsbot i många situationer, pekar allt på att deras uppdrag även fortsättningsvis ska vara fokuserat på sjörelaterad verksamhet.

Det märks att det man anser att myndigheternas ansvarsområden ska vara tydliga, men Kustbevakningens utökade befogenheter kommer att innebära att samarbetet med polisen i det brottsbekämpande arbetet, ska stärkas ytterligare.