Regeringen skyndar långsamt med utredning om konkurrenskraft

Den 19 april 2017 debatterade och fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Sten Bergheden (M) konstaterar att utredningen lyser med sin frånvaro och efterlyser den hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I en fråga till Tomas Eneroth, skriver Bergheden att det i betänkandet bland annat stod att åkerinäringen är av stor betydelse för det svenska samhället och att dess omsättning under 2015 stod för nästan 4 procent av Sveriges BNP.

Samtidigt konstaterar trafikutskottet dock att den svenska åkerinäringen har svårt att hävda sig i en internationell konkurrens.

Anledningen till det är att lönerna i andra länder ofta är lägre samtidigt som regelefterlevnaden är sämre. Utskottet ansåg därför att Regeringen borde göra mer för att stärka åkerinäringens konkurrenskraft.

Enligt Skatteverket har andelen företag som upplever att de är utsatta för konkurrens från skattefuskande företag minskat i alla branscher utom transportbranschen. Att det finns olaglig yrkesmässig trafik på de svenska vägarna gör att villkoren skiljer sig åt för olika åkeriföretag inom åkeribranschen.

Trafikutskottet ansåg att det behövdes tas ett mer kraftfullt och samlat grepp i frågan för att skapa förutsättningar för konkurrens på lika villkor. En utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft behövs därför.

Det har nu gått snart ett år sedan riksdagens tillkännagivande till regeringen och Sten Bergheden ställer därför frågan till Thomas Eneroth:
”Har utredningen om att stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft tillsatts och om så inte är fallet – varför inte?”

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-20 13:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Politik Regeringen Riksdagen Sten Bergheden Tomas Eneroth