SÅ: ”EU:s vägpaket kör åt rätt håll”

Sveriges Åkeriföretag välkommar de förslag som EU nu lyfter fram för att öka trafiksäkerheten för tunga transporter, minska föroreningarna och förbättra de sociala vilkoren för de anställda. Men det finns också områden som man är mer tveksamma till.

Att EU nu med sitt mobilitetspaket: ”Europe on the Move” vill förbättra villkoren för de som arbetar på vägarna är positivt, menar Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och tillägger att även SÅ:s nordiska kollegor i den gemensamma organisationen NLA är av samma uppfattning.

Men, menar man, det finns också områden i det kommande vägpaketet som behöver förtydligas och förbättras.
– Tidsgränserna för rörlighet behöver behållas, och vi vill att kommissionen ska göra klart hur länge personal måste lämna ett annat land under tjänstgöring, när man nu lättar upp reglerna kring cabotage. Här vill vi också att antalet resor ska vara reglerat, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Även frågan om vägskatt aktualiseras nu på EU-nivå genom det förslag som har lagts fram. Det handlar om en harmonisering av nuvarande vägskatt i EU. Hos SÅ förväntar man sig att även privatbilismen ska inkluderas och ta samma ansvar som yrkestrafiken i detta.

SÅ förklarar att EU:s regleringar kring kör- och vilotider gör så att det skapas ordning och reda i transportbranschen. Att dessa nu kommer att bli något mer flexibla där förare framöver ska ha större möjlighet att ha flera reducerade veckovilor i rad än förut, är något Sveriges Åkeriföretag arbetat hårt för att genomdriva, inte minst i Sverige.

Vidare menar man att några av de digitala lösningarna som tas fram av EU, kommer att underlätta och effektivisera transporter med tung trafik. Det gäller främst de nya elektroniska vägtullar som är på gång.
– Ett system som gör att man slipper ha en rad olika transpondrar och konton för att passera olika nationsgränser kommer att göra det mycket enklare. En enda tullavgift och ett enkelt faktureringssystem kommer också att förbättra för åkerierna betydligt, säger Rickard Gegö.

Sveriges Åkeriföretag anser dock att de nationella kontrollerna av de transporter som genomförs även i fortsättningen måste hålla både hög kvalitet och frekvens.
– Det finns också risker med det nya förslaget. Om alla leveranser som sker inom en medlemsstat ska betraktas som att den som kör är utstationerad, kan det medföra stora konsekvenser för den svenska avtalsmodellen. Det positiva är att detta tydligt specificeras för just vägtransporter, som i sin tur har helt andra förutsättningar än andra näringar, säger Rickard Gegö avslutningsvis.

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-08-30 11:16
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Sveriges Åkeriföretag Vägpaketet Vägtransportpaketet