Fotograf: Svevia

Avfallseldning kostar Svevia 300 000

Statliga väg- och anläggningsföretaget Svevia AB döms att betala 300 000 kronor i företagsbot för miljöbrott. Detta sedan man hade eldat diverse avfall på ett upplagsområde i Övertorneå. Eldningen ledde bland annat till att extremt giftiga dioxiner bildades.

I november 2011 kom en av kommunens miljöinspektörer körande på vägen mot Korpilombolo och upptäckte att det eldades på Svevias upplagsområde i Hiirivara.

När han kom fram till platsen fanns där en hög med glödande material. Han fotograferade glödhögen och gjorde senare samma dag en polisanmälan om misstänkt brott mot miljöbalken.
Anmälan ledde till att prover från askhögen skickades på analys till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Analysen visade på höga halter av bland annat dioxiner och kadmium.

Miljöåklagare Christer B Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund väckte talan om företagsbot mot Svevia. Bolaget hade hanterat farligt avfall på ett sätt som ”medfört eller kunnat medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter”.

Enligt Jarlås hade personal vid Svevia uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till miljöbrott. ”Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och brottet är begånget av en person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll av verksamheten”.

Svevia motsatte sig åklagarens begäran om företagsbot. Bolaget medgav att man vid ett tillfälle eldat trä, plast, plastskyltar och kläder, däremot inte (som åklagaren påstått) industriavfall. Man medgav också att aska motsvarande en halv traktorskopa är att klassificera som farligt avfall och att det förvarats på fastigheten från november 2011 till oktober 2012. Handlingarna hade inte utförts av någon person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll av verksamheten. Svevia AB kände inte till att askan innehöll miljöfarliga ämnen, men så snart man fick information om gifterna hade man gjort vad som skäligen kan begäras och agerat på ett miljöriktigt sätt.

Haparanda tingsrätt tänker annorlunda. Resultatet av den undersökning av askan som SKL utfört visar att askan var extremt förorenad av dioxiner och kadmium, kraftigt förorenad av antimon och förorenad av zink, koppar och bly. SKL har vidare angett att resultaten ”med extrem styrka talar för att askan har bildats av annat material än rent trädbränsle eller med det jämförligt material”.

Svevia har utarbetat policy och rutiner som visar att företaget anstränger sig för att ta ett seriöst miljöansvar för sin verksamhet konstaterar tingsrätten. Miljöansvaret inom Svevia AB har delegerats uppifrån och nedåt med fördelning mellan personer med ansvar för allt mindre geografiska områden. ”Delegationen är naturlig och nödvändig för en stor organisation. För att delegationen ska fungera på ett tryggt sätt är det dock nödvändigt att verksamheten har organiserats på ett sådant sätt att en rimlig kontroll utövas av att verksamheten bedrivs på ett lagenligt sätt”.

Det som hänt visar att kontrollfunktionen hos Svevia brustit anser tingsrätten. Bolaget döms därför att betala företagsbot för miljöbrott. Åklagaren hade yrkat på en företagsbot om minst 500 000 kronor, men tingsrätten nöjer sig med 300 000 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2014-02-17 11:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljöbrott Rättsfall Svevia