DEBATTARTIKEL

DEBATT: ”SD vill renodla Transportstyrelsen”

Idag har vi lämnat in en följdmotion till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av Transportstyrelsens tillsyn. Granskningen redovisas i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering (RiR 2022:24).
Vi föreslår att riksdagen ställer sig bakom att en extern myndighetsöversyn genomförs i syfte att renodla verksamheten till det som är myndighetens kärnuppdrag likväl som att kraftigt minska stabs-, lednings- och overheadkostnaderna.

Riksrevisionen slutsats är att det finns brister i Transportstyrelsens interna styrning som har påverkat tillsynsverksamheten negativt.

Riksrevisionen bedömer att Transportstyrelsens övergripande styrning av tillsynsverksamheten påverkas negativt av att det i stor utsträckning saknas centralt uppsatta mål, mätetal och utvärdering av tillsynsverksamheten, vilket enligt Riksrevisionen medför att det är svårt att följa verksamhetens utveckling samt vilka problem som finns inom de verksamheter som är föremål för tillsyn.

Riksrevisionens slutsats är vidare att Tranportstyrelsen inte kan säkerställa att myndigheten prioriterar tillsyn där riskerna är som störst och där störst effekt kan åstadkommas. Riksrevisionen bedömer avslutningsvis att regeringen inte i tillräcklig omfattning har styrt och följt upp Transportstyrelsens tillsynsverksamhet, vilket givetvis faller tillbaka på den Socialdemokratiska regeringen.

Ett av Transportstyrelsens huvudsakliga uppdrag är att utformar regler och följer upp att de efterlevs genom tillsyn och genom att utfärda tillstånd. Stor vikt ska läggas vid att reglerna ska fungera bra för medborgare och näringsliv. Att en myndighet som Transportstyrelsen, vilken bildades den 1 januari 2009 genom en sammanslagning av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafikinspektionen och delar av Länsstyrelsen och Vägverket missköter sitt uppdrag avseende tillsynsverksamheten på det sätt som Riksrevisionen konstaterar måste få konsekvenser.

Vi noterar för övrigt att under de två föregående mandatperioderna med Socialdemokratisk regering har Transportstyrelsen växt med 13 procent från 1 811 anställda till 2 052 anställda. Trots detta har tillsynsverksamheten, som är ett av Transportstyrelsens huvudsakliga uppdrag, missköts. Den nu moderatledda regeringen kan inte endast fortsätta med att ge samma myndighet som misskött sig i uppdrag att stärka uppföljning, analys och prioritering av tillsynen. Här måste det till något annat.

Mot bakgrund av ovan vill vi att en extern myndighetsöversyn genomförs i syfte att renodla Transportstyrelsens verksamhet till det som är myndighetens kärnuppdrag likväl som att kraftigt minska stabs-, lednings- och overheadkostnaderna.

Vår förhoppning är att regeringen delar vår syn att vi ska hushålla med skattebetalarnas pengar och renodla Sveriges myndigheter och verk – Ta vår utsträckta hand och så gör vi nu detta tillsammans!

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande Trafikutskottet
Riksdagsledamot

Jimmy Ståhl (SD), Trafikutskottet, Riksdagsledamot
Patrik Jönsson (SD), Trafikutskottet, Riksdagsledamot
Rashid Farivar (SD), Trafikutskottet, Riksdagsledamot

Här kan du läsa följdmotionen i sin helhet (pdf).

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-23 11:40
Kategori: Debatt
Taggar: Motioner Sverigedemokraterna Transportstyrelsen