Foto: Einride/Pressbild Foto: Einride/Pressbild

Trafikutskottet publicerar kunskapsöversikt om laddinfrastruktur

Trafikutskottet har lyft fram att det krävs kraftfulla åtgärder för att uppnå klimatmålen, inte minst när det gäller hållbara förnybara bränslen och elektrifiering som medel för att uppnå målen. Med anledning av det har trafikutskottet tagit fram en kunskapsöversikt om planering och utveckling av laddinfrastruktur för vägtrafiken.

Kunskapsöversikten innehåller bland annat regelverk, direktiv och aktuella policyförändringar som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur. Den innehåller också information om nationella handlingsprogram, regional och lokal planering för utbyggd laddinfrastruktur samt olika aktörers övergripande roller i – och ansvar för – detta arbete.

Tekniska lösningar som olika aktörer bedömt varit effektiva och vilka olika hinder det finns för utbyggnad av laddinfrastruktur, återfinns också i kunskapsöversikten. Forskning om hur människor agerar i relation till – och hur de påverkas av – olika former av laddinfrastruktur ingår också i kunskapsöversikten.

Trafikutskottets arbetsgrupp har – utifrån kunskapsöversikten – analyserat och gjort vissa bedömningar. Bland annat att EU:s regelverk kommer att få en allt större betydelse för etableringen av laddinfrastruktur, att samverkan mellan aktörer på olika nivåer är nödvändig, att staten har en central roll när det gäller samordningen, att elnätsföretagen spelar en viktig roll i utbyggnaden av laddinfrastrukturen och att stöd till etableringen av den har varit viktig.

Kunskapsöversikten har tagits fram av en arbetsgrupp inom trafikutskottet med stöd av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat.

Underlaget har utarbetats av Joakim Skotheim vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS). I arbetet med studien har en referensgrupp bestående av sex experter från Energimyndigheten, Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI), Lunds tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och Power Circle med bred kompetens på området deltagit.

Den 15 februari 2024 anordnade trafikutskottet ett offentligt sammanträde om trafikens elektrifiering där bland annat kunskapsöversikten presenterades.

Läs riksdagens rapport här:Planera laddinfrastruktur för vägtrafik – en kunskapsöversikt

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-22 08:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Laddinfrastruktur Trafikutskottet