Yrkesförarna utgör en betydande del av trafikmiljön och har rätt att kräva en god utbildning för att ha en möjlighet att bidra till nollvisionen och vidhålla en trygg och säker arbetsmiljö," säger Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.  Yrkesförarna utgör en betydande del av trafikmiljön och har rätt att kräva en god utbildning för att ha en möjlighet att bidra till nollvisionen och vidhålla en trygg och säker arbetsmiljö," säger Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.

Här är utbildningsföretagen som får sina tillstånd återkallade av Transportstyrelsen

Transportstyrelsen återkallar fyra utbildares tillstånd för utbildning i yrkesförarkompetens (YKB). Brister i både kvalitet och dokumentation ligger bakom besluten. "Utbildningarna lever inte upp till de krav som finns. Det riskerar att få konsekvenser för förarna. I förlängningen handlar det om både säkerheten i arbetslivet och trafiksäkerheten i stort", säger Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.

Efter att ha genomfört tillsyn har Transportstyrelsen under 2023 beslutat att återkalla fyra tillstånd för utbildning av yrkesförarkompetens, i tre av fallen rör det fortbildning och i ett av fallen grundutbildning.

De fyra företag som fått tillstånden indragna är Big Boss Transport AB, Bomhus Trafikskola AB, UAAB Utbildning AB och Åkaren Utbildning AB (grundutbildning).
Både fort- och grundutbildning är reglerade i lag, förordning och föreskrift.

Syftet med grundutbildningen är att eleverna ska få de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att på ett tryggt sätt utföra gods- eller persontransporter. Fortbildningen ska i sin tur ge förarna möjlighet att repetera, fördjupa och uppdatera de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket. Fortbildning ska ske var femte år.

Transportstyrelsen har rätt att återkalla tillstånd för utbildning av yrkesförarkompetens om den som bedriver utbildningen inte längre uppfyller kraven för tillståndet, inte följer gällande föreskrifter eller bedriver utbildningsverksamheten på ett otillfredsställande sätt.

Resultaten från tillsynerna pekar på att de fyra utbildarna inte är tillräckligt insatta i de krav som ställs på yrkesförarutbildning. Bland annat saknas efterfrågad dokumentation som visar vad eleverna faktiskt fått för ämneskunskaper och körträning. Det går därför inte att säkerställa att utbildarna följt de utbildningsplaner som tillståndet att utbilda är baserat på och som de förbundit sig att följa.

Det är därför osäkert om elever och förare fått den utbildning de har rätt till.
– De här utbildarna har inte följt gällande bestämmelser om yrkesförarkompetens. Vi ser mycket allvarligt på det och har därför beslutat om att återkalla tillstånden, säger Jussi Ståhl.

Transportstyrelsen planerar nu för en större granskning av branschen med fokus på utbildare som bedriver fortbildning inom yrkesförarkompetens. I nuläget kommer ungefär tio procent av samtliga tillståndshavare att granskas.

Målet är bland annat att kontrollera att delkurserna följer utbildningsplanerna och att man dokumenterar så att rapporteringen blir rätt.
– Yrkesförarna utgör en betydande del av trafikmiljön och har rätt att kräva en god utbildning för att ha en möjlighet att bidra till nollvisionen och vidhålla en trygg och säker arbetsmiljö, säger Jussi Ståhl.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-08 11:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsutbildning Fortbildning Grundutbildning Tillståndsindragning Transportstyrelsen YKB Yrkeskompetensbevis