"Vi ska inte börja nagga i mobilitetspaketet", säger Sveriges Åkeriföretag och tillbakavisar de klagande ländernas hänvisningar till miljön. "Vi ska inte börja nagga i mobilitetspaketet", säger Sveriges Åkeriföretag och tillbakavisar de klagande ländernas hänvisningar till miljön.

SÅ om generaladvokatens uttalande: Vi ska inte börja ”nagga” i mobilitetspaketet

EU-domstolens generaladvokat vill att återvändandekravet för fordon upphävs. Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med sina samarbetspartners internationellt yttrat sig emot detta. Att de klagande länderna skyller på att återvändandet skulle innebära fler tomkörningar, avvisar Sveriges Åkeriföretag som något som löses genom samarbete mellan länderna.

Nyligen publicerade vi att EU-domstolens generaladvokat Giovanni Pitruzzella yttrat sig om flera länders klagomål om bland annat återvändandekravet för fordon, en förordning som finns i mobilitetspaketet. Han ställer sig på de klagandes sida och menar att återvändandekravet bör upphävas.

Pitruzzellas yttrande har föranlett Sveriges Åkeriföretag (SÅ) att ta kontakt med sin nordiska samarbetspartner NLA samt tyska BGL och Franska FNTR.

I kommentaren tar man upp att själva syftet med krav på återvändande är för att det stör andra länders inrikesmarknad. Återvändandekravet är även en av de viktiga faktorerna i att komma åt ”brevlådeföretag”.

Det framgår av kommissionens egen studie om återvändandet av lastbilar (Ricardo-studien) att en tredjedel av lastbilarna från östeuropeiska företag återvänder endast en gång om året till etableringslandet. I vissa länder är 80 procent eller 62 procent av deras fordonsflotta permanent i verksamhet utanför etableringslandet utan någon ekonomisk koppling till etableringslandet, men utnyttjar sina ersättningsfördelar i Västeuropa.

Detta bekräftar tydligt problemet med brevlådeföretag och understryker att Europa fortfarande har ett enormt problem med så kallade nomadförare. Regelbundet återvändande för fordonen är en viktig del av mobilitetspaketet och nödvändig för att återställa lika villkor och garantera anständiga arbetsförhållanden. Det betonar den ekonomiska kopplingen till det etablerade transportföretaget. Det står varje företag fritt att registrera sina fordon där dess ekonomiska verksamhet äger rum.

The Common Road Transport Office uppmuntrar därför starkt Europaparlamentet och EU:s råd att försvara mobilitetspaket 1 i sin helhet inklusive återvändandekravet för fordonen och om det behövs även följa upp procedurer i form av en konsekvensanalys, att säkerställa goda och rättvisa arbetsförhållanden för vägtransportföretag och deras förare i Europa samt bekämpa användandet av ”bekvämlighetsflagg”.

Som grund för klagomålen mot återvändandekravet skyller de klagande länderna på att det är svårt att returlaster tillbaka till fordonens etableringsland vilket skulle innebära att antalet olastade mil skulle köras och att det i sin tur strider mot EU:s klimatpolicy Green Deal.

Hur ser SÅ på detta? SÅ ger en avslutande kommentar och säger att de ser de framhållna problemen med återvändandekravet för fordonen som inget annat än ett logistiskt problem vars lösning ligger i samarbete mellan länder, åkerier och speditörer.

SÅ framhåller vikten av att inte börja ”nagga” på innehållet av mobilitetspaketet innan det ens är helt genomfört. Frågan uppstår i så fall om vad nästa del av mobilitetspaketet de östra medlemsstaterna vill förhandla bort blir om de lyckas med detta.