Om klimatomställningen ska kunna genomföras måste alla världens länders logistiksektorer vara "med på tåget". Om klimatomställningen ska kunna genomföras måste alla världens länders logistiksektorer vara "med på tåget".

Hur minskar man CO2 i låginkomstländer

CO2-utsläpp är gränslösa varför det inte räcker att en del av världens logistiksektorer minskar sina utsläpp – alla måste vara med. En ny rapport har publicerats i vilken det beskrivs hur låginkomstländer bäst kan minska koldioxidutsläppen från logistiksektorn.

Världsbanken släppte nyligen en omfattande rapport författad av professor Alan McKinnon, en ledande person inom logistikområdet, som undersöker utmaningarna och potentiella lösningarna för att minska koldioxidutsläppen i lägre medelinkomstländer.

Titeln på rapporten är ”The Decarbonization of Logistics in Lower Income Countries” och den ger många insikter om hur logistikens koldioxidutsläpp bäst kan minskas i den beskrivna kategorin av länder.

Rapporten belyser i synnerhet fem huvudstrategier som kan anpassas för att möta dessa nationers specifika behov och omständigheter.

De fem strategierna är:
Begränsa tillväxten av fraktefterfrågan godstrafik
Optimerad lastning av fordon
Bränsleeffektivitet
Övergång från fossil till förnybar energi

I sin slutsats betonar rapporten att generaliseringar av dessa länder är svåra att göra på grund av deras geografiska, ekonomiska och politiska mångfald. Trots det säger professor McKinnon att deras forskning ger värdefulla insikter som kan vara av intresse för beslutsfattare, chefer och forskare.

En av dessa insikter härrör från en studie om Sydafrika där det upptäcktes att landsspecifika initiativ för vägtransportledningssystem och efterlevnad av leveranstider avsevärt påverkar utsläppen från vägfrakt.

Under de kommande tre decennierna förutspår rapporten betydande ökningar av CO2-utsläpp från inhemska godstransporter i länder utanför OECD vilket gör det absolut nödvändigt att ta itu med dessa frågor.

Enligt rapporten har de aktuella nationerna en betydande potential vad beträffar de fem strategierna, men att vidta åtgärder inom dessa områden krävs att andra omfattande åtgärder vidtas. Exempelvis att bygga in intermodalitet i försörjningskedjorna, minska överbelastning av lastbilar, fasa ut bränslesubventioner, uppgradera lastbils- och järnvägsloken samt uppmuntra energieffektiva metoder bland logistikarbetare.

Utmaningen att begränsa fraktefterfrågan är komplex och riskabel, särskilt för länder i tidigare stadier av ekonomisk utveckling. För att undvika att låsa in sig i koldioxidintensiva logistiksystem bör man dra nytta av digitaliseringen.

Rapporten understryker också den roll som globala, regionala och nationella gröna fraktprogram spelar för att sprida information om koldioxidutsläpp och uppmuntra lokala transportörer att minska utsläppen. Den berömmer stora logistikleverantörer, speditörer och speditörer med global verksamhet för att de spelar en avgörande roll i denna övergång, skriver Trans.INFO.