Med fler som kan kontrollera yrkestrafiken utan att vara trafikpoliser, kan trafikpolisen avlastas och i stället ägna sig åt annan typ av brottslig verksamhet. Det menar Martina Johansson och Mikael Larsson, Centerpartiet. Foto: Roger Ogemar. Med fler som kan kontrollera yrkestrafiken utan att vara trafikpoliser, kan trafikpolisen avlastas och i stället ägna sig åt annan typ av brottslig verksamhet. Det menar Martina Johansson och Mikael Larsson, Centerpartiet. Foto: Roger Ogemar.

C-motion: ”Alla behöver inte vara trafikpoliser för att kontrollera fordon”

Två centerpartistiska riksdagsledamöter anför i en motion att samverkan mellan trafikpolisen och utbildade fordonskontrollanter bör öka och tillkännager detta för regeringen. Om yrkestrafikgrupperna säger motionärerna Martina Johansson och Mikael Larsson: ”Vi vill se att det blir en yrkeskår som inte behöver vara trafikpoliser.”

Motiveringen till motionen är som följer: Många fordon rör sig på våra vägar idag eftersom mängden transporter ständigt ökar i samhället. Det handlar både om långa och korta transporter och det handlar om transporter som går mellan företag och mellan företag och individer.

Gemensamt för våra transporter är att de måste ske med hänsyn både till miljön, till arbetsmiljön för föraren och till att man följer de trafikregler som finns.

Det svenska polisväsendet har till uppdrag att arbeta med många olika frågor och däribland även att övervaka trafiken och godstransporter som sker på vägen.

Att kunna bedöma om en lastbilstransport sker enligt givna regler kräver ofta specialkunskaper. Det krävs att man både kan bedöma fordonets korrekta lastning, läsa av färdskrivare, genomföra flygande besiktningar, kontrollera att man inte överskridit cabotagereglerna med mera.

De senaste åren har antalet trafikpoliser minskat då de behövs inom andra delar av polisväsendet och färre kontroller sker på våra vägar. För att kunna öka antalet kontroller på våra vägar så menar vi att det behövs fler kontrollanter.

Kontrollanterna behöver inte nödvändigtvis vara utbildade poliser utan kan vara specialutbildade besiktningspersoner. På det sättet behöver polisen bistå med en person som kan stå för själva trafikövervakandet och invikningen av fordonet, medan kontrollanterna kan göra kontrollerna. Detta frigör det antal trafikpoliser som krävs och kontrollerna blir mer effektiva.

Vi kontaktar motionärerna och ber dem utvecklar sina tankar. Bland annat säger de att de efterlyser att avlasta dagens trafikpoliser som också hanterar flygande besiktningar ur olika perspektiv.
– Vi vill se att det blir en yrkeskår som inte behöver vara trafikpoliser. Trafikpoliserna kan minska antalet som är på plats och i stället ägna sig åt annan trafikövervakning för att stoppa tex misstänkta bilar för stöld eller narkotika eller andra brott, säger de.

Hur resonerar ni kring hur problemet med bristen på den här sortens personal har uppkommit. Ligger det på det politiska planet, på myndigheten själv eller en kombination av detta?
– Det mesta brukar vara en kombination av orsaker, men vi kan inte peka på en särskild åtgärd. Vi tänker ju oss att det ska vara en annan yrkesgrupp och det finns inte i polisens uppdrag idag, vad vi vet, svarar de.

Vi får ofta höra att det tillsatts väldigt många fler poliser nu, men hur står sig de siffrorna när det gäller yrkestrafikgrupperna och hur ska ni få fram fler taget i beaktande den långa utbildningstiden?
– Vi tänker oss att det kan vara en vidareutbildning av besiktningspersonal som arbetar vid i dag ordinarie besiktningsstationer. Det vill säga att vi öppnar upp för andra personer som gör att polisen kan ägna sig åt annan typ av brottslig verksamhet, säger de.

Ser ni, med er motion, framför er att yrkestrafikgruppernas personal inte ska behöva tas i anspråk för andra polisuppdrag utanför deras specialområde?
– Vi ser att detta är en grupp som arbetar med besiktning av fordon och att det krävs färre trafikpoliser på plats. De trafikpoliser som är på plats har till uppgift att övervaka trafiksäkerheten och ha befogenhet att vinka in de fordon som ska kontrolleras, avslutar Martina Johansson och Mikael Larsson, Centerpartiet.