Alla åkeriets fordon ryms inte på Erikssons Greenroads trafiktillstånd, men det hindrar inte de som blir utan tillstånd att ändå vara i trafik. Här är ett av dem. Alla åkeriets fordon ryms inte på Erikssons Greenroads trafiktillstånd, men det hindrar inte de som blir utan tillstånd att ändå vara i trafik. Här är ett av dem.

Tillståndsindragning för storåkeri i Tomelilla

Erikssons Åkeri i Tomelilla har sina fordon på ett trafiktillstånd i företaget Megit AB. Transportstyrelsen har dragit in tillståndet den 20 september och beslutet gäller omedelbart även om det senare överklagas. Även gemenskapstillståndet dras in.

Anledningen till indragningen är att företaget inte har någon trafikansvarig efter att dåvarande trafikansvarig den 5 juli 2023 förklarats olämplig att leda ett företags transportverksamhet till och med 4 juli 2028.

Transportstyrelsen skickade en underrättelse till företaget den 6 juli i år för att ge företaget tillfälle att anmäla en ny trafikansvarig och i underrättelsen framgick det att tillståndet skulle komma att dras in om någon ny ansvarig inte anmäls och kan godkännas.

Som skäl för beslutet hänvisar Transportstyrelsen till artikel 4 i förordning (EG) nr 1071/2009 som anger att ett företag som bedriver yrkesmässig trafik ska ha en trafikansvarig som uppfyller krav på gott anseende annars ska tillståndet dras in.

Eftersom den tidigare trafikansvariga har olämpligförklarats och ingen ersättare har anmälts, uppfylls inte de krav som ställs för att inneha tillstånd för godstrafik.

Transportstyrelsens beslut gäller omedelbart, men flera av åkeriets fordon ses alltjämt i trafik ute på vägarna trots att alla nu inte finns på något trafiktillstånd.

Vi kontaktar Claes Svensson som är jurist hos Megit AB och Erikssons Åkeri i Tomelilla. Han säger att allt beror på ett administrativt fel och den mänskliga faktorn i deras företag. Det började med att Transportstyrelsen startade ett tillsynsärende och dåvarande trafikansvarig olämpligförklarades.

Första gången Megit AB blir varse om att tillstånden dragits in är vid en vägkontroll den 21 september.
– Megit AB har inte i någon konversation med Transportstyrelsen blivit delgiven att befintliga trafiktillstånd skulle upphöra att gälla från och med den 20 september. Inte heller har någon delgivning om detsamma undertecknats, säger Claes Svensson.

Huvudbolagets ansvariga tillika styrelseledamot för Mexit Yxan AB, vilket är huvudbolag i koncernen till Megit AB samt till Erikssons Greenroad AB har den 26 juli 2023 anmält Mattias Persson såsom trafikansvarig i Erikssons Greenroad AB för att bedriva yrkesmässig trafik.

Ansvarig för bolagen har ej sökt på Megit AB vilket från Transportstyrelsens anmodan skulle göras, fortsätter Claes Svensson.
– Skälet till att ansökan inlämnades i Erikssons Greenroad AB är uppfattningen från ansvarig att uttryckligen delge Transportstyrelsen att koncernen prioriterar miljöarbete i första hand och där är Erikssons Greenroad AB ledande inom åkeribranschen, säger han.

Claes Svensson tillägger att man kanske skulle kunna ha uppfattning om, naivitet från ansvarigt håll, att förutse att även Transportstyrelsen skulle vara mottaglig för liknande argument.
– Av den anledningen har det uppkommit en allvarlig administrativ missuppfattning och tillika administrativt handlande, säger Claes Svensson.

Fordonen flyttas till AB Erikssons Greenroad som har tillstånd för 12 fordon, men saknar trafikansvarig. Mattias Persson har anmälts för den uppgiften. Flytten av fordonen är för att än mer understryka företagets miljöprofil.

Den 13 juli i år ansöker man om utökat trafiktillstånd för Erikssons Greenroad för 110 fordon.
– I väntan på det utökade tillståndet skulle fordonen fortsätta köra kvar på Megit AB eftersom vi skulle anmäla en ny trafikansvarig, men det är här det blir fel, säger Claes Svensson.

Det handlar om minst 100 fordon som ska flyttas till Erikssons Greenroads, men övergången grusades när Megit AB:s tillstånd dras in.
– 12 av dem flyttade vi till Erikssons Greenroads den 23 september när vi helt chockade mottog informationen om att Megit AB:s tillstånd dragits in. För att klara körningarna tar vi in externa åkerier, säger Claes Svensson.

En ansökan om inhibition av beslutet om Megit AB:s tillstånd har skickats in till förvaltningsrätten som avslår begäran den 25 september. Beslutet överklagas till kammarrätten.
– Vi har begärt snabb hantering eftersom det som skett inte är uppsåtligt utan endast beror på den mänskliga faktorn. En liten miss som fått stora konsekvenser, säger Claes Svensson.

Kammarrätten meddelar att de inte hinner fatta beslut i ärendet i dag.