Remiss om EU-förslag till redovisning av transporttjänsters utsläpp

En remiss gällande EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser har gått ut på remiss från regeringens Landsbygd- och infrastrukturdepartement. Ta del av vilka remissinstanser som ska ta del av remissen och komma med synpunkter.

När regeringen skickar ut remisser, är det för att inhämta synpunkter på ett förslag. I detta fall handlar det om EU- kommissionens och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, COM-(2023)441.

Här kan du se vilka instanser regeringen har skickat remissen till.

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 6 oktober 2023.