Flera viktiga klimatsegrar under svenska EU-ordförandeskapet

Under de senaste veckorna har flera viktiga delar av EU:s klimatpaket Fit for 55 förhandlats fram – under ledning av Sverige. Fit for 55 är ett omfattande lagstiftningsprogram med regler om klimat, energi och transporter som ska göra det möjligt för EU-länderna att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet senast 2050.

Fit for 55 presenterades av EU-kommissionen i juli 2021 och sedan dess har ett intensivt arbete pågått i rådet och Europaparlamentet för att förhandla fram klimatpaketet. De senaste veckorna har flera viktiga akter slutförhandlats under ledning av det svenska ordförandeskapet.

– Fit for 55 ger den europeiska industrin långsiktiga förutsättningar att leda med gröna lösningar, vilket ökar Europas globala konkurrenskraft. Åtgärderna ger också ytterligare stöd för att minska Europas beroende av fossil energi, säger EU-minister Jessika Roswall.

Under ledning av det svenska ordförandeskapet har rådet under våren nått preliminära uppgörelser med Europaparlamentet om förnybar energi, energieffektivisering, utbyggnad av laddinfrastruktur, hållbara bränslen för sjötransport och nu senast hållbara bränslen för lufttransporter.

– Sent igår kväll nådde vi en slutgiltig överenskommelse kring ReFuelEU Aviation, vilket innebär att det svenska ordförandeskapet nu har gått i mål med samtliga transportfiler inom Fit for 55. Svenska företag ligger i framkant med hållbara lösningar inom transportsektorn, och de nya EU-gemensamma regelverken ökar marknaden för dessa produkter och tjänster och förbättrar deras konkurrenskraft, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– De åtaganden som alla EU-länderna nu får kommer att leda till omfattande klimatreformer de kommande årtiondena. Sedan 2016 finns Parisavtalet inom ramen för FN och Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk sedan 2017. I och med att vi nu tar Fit for 55 i hamn får EU också ett klimatpolitiskt ramverk, vilket vi ser som en stor framgång för det svenska ordförandeskapet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Viktiga element i paketet är:

  • Handeln med utsläppsrätter utvidgas till att omfatta nya sektorer samtidigt som EU:s nuvarande system för utsläppshandel skärps.
  • Ökad användning av förnybara energikällor.
  • Ökad energieffektivitet.
  • Snabbare utrullning av koldioxidsnåla transportsätt och tillhörande infrastruktur och bränslen.
  • En gränsjusteringsmekanism för att förhindra koldioxidläckage.
  • Verktyg för att skydda och utöka naturliga kolsänkor.

Förhandlingsmässigt återstår viss lagstiftning och särskilt EU:s energiskattedirektiv som kräver enhällighet bland medlemsstaterna. Arbetet fortsätter med detta och med teknisk och juridisk justering inför det slutliga antagandet av det överenskomna.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att Sverige kommer att göra så mycket som möjligt inför att arbetet den 1 juli lämnas över till det inkommande spanska ordförandeskapet.

Transportföretagen välkomnar att regeringen presenterar långsiktiga förutsättningar för transportsektorn som fokuserar på gemensamma EU-åtgärder i stället för nationella särbestämmelser.
– När EU är enade blir påverkan mycket större än om Sverige agerar på egen hand. Vi gratulerar därför det svenska ordförandeskapet för dessa framgångar och uppskattar den tydliga inriktningen från regeringen att den gröna omställningen måste gå hand i hand med EU:s konkurrenskraft, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Tina Thorsell betonar att regeringen nu måste få rätt styrmedel på plats. Hon menar att transportsektorn behöver affärsmässiga förutsättningar för att klara klimatomställningen.
– Våra företag kommer vara motorn i omställningen och för transportsektorn är en ännu snabbare elektrifiering en stor del av svaret för att nå de högt ställda målen, förklarar hon.

Tina Thorsell tillägger att det nu behövs en översyn och justering av de nationella klimatmålen samt av befintliga nationella styrmedel, så att de bättre harmonierar med EU:s styrmedel kopplade till klimatpolitiken.
– Vi anser också att en sådan översyn ska inkluderar ett framtidsperspektiv. För att påskynda elektrifieringen så handlar det bland annat om att bygga ut laddinfrastrukturen på publika och privata platser, säger Tina Thorsell.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-26 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Fit for 55 Miljö