Antal omkomna i vägtrafiken ökar

19 personer omkom och 1 057 skadades i vägtrafiken under årets första månad. Det är nio fler omkomna än under januari förra året. Det visar de preliminära uppgifter som sammanställts av Transportstyrelsen den 15 februari. Finns det bakomliggande orsaker till detta?

Den största ökningen står personbilsolyckorna för. Totalt tolv som färdades i personbil miste livet under januari. Tre personer omkom i lastbil, övriga var cyklister och fotgängare. Bland de omkomna var 13 män och 6 kvinnor. Hälften av de omkomna var 65 år eller äldre.

Mötesolyckor med motorfordon är den vanligaste olyckstypen bland dödsolyckor. Omkomna i mötesolyckor har ökat i antal. De har nästan fördubblats under januari 2023 jämfört med januari 2022, nio personer jämfört med fem personer.

Av de som skadades var 120 svårt skadade och 937 lindrigt skadade.

Det var många omkomns under januari 2023.
– Utvecklingen är oroande. Det har inte varit så här många omkomna i januaritrafiken sedan innan pandemin. Det är fyra fler omkomna i år jämfört med snittet för januarimånaderna under den senaste tioårsperioden, säger Khabat Amin, statistiker på Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

Under de senaste tolv månaderna (februari 2022- januari 2023) har 229 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (februari 2021- januari 2022) omkom 211 personer, det innebär en ökning med nio procent. Jämför man med ett femårsmedelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder har antalet omkomna minskat med fem procent.

Detta aktualiserar det polis och forskare Stefan Holgersson framfört flera gånger tidigare och man kan fråga sig vari problemet med den negativa trenden står att finna. ”Många av de dödade och skadade i trafiken går att betrakta som brottsoffer eftersom händelsen ofta orsakats av att någon begått ett brott. Polisen prioriterar och organiserar dock inte arbetet med trafikfrågor på ett sätt som vore önskvärt ur ett medborgar- och samhällsperspektiv vilket bland annat medför osund konkurrens inom transportnäringen. Åkerier som är måna om att följa lagar och regler när de bedriver sin näringsverksamhet hamnar i underläge gentemot de företagare som bryter mot regelverken.” läs mer här.