Fler åtgärder krävs för att hindra utländska stöldligor

Svensk Försäkring och Larmtjänst har i ett gemensamt remissvar framfört synpunkter på betänkandet ”Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid” och konstaterar att det krävs mer resurser till Tullverket om de ska kunna leva upp till ambitionshöjningen den nya lagen innebär. Regeringen och ansvariga myndigheter bör dessutom vidta fler åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas framfart i Sverige.

Regeringen tillsatte en utredning under våren 2021 med uppdraget att göra en samlad översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten.

I betänkandet föreslås att det i den nya lagen ska framgå att Tullverkets uppdrag bland annat ska bestå av att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i samband med införsel och utförsel av varor. Likaså framgår det att myndigheten ska ingripa vid misstanke om de brott som anges i den nya lagen samt utreda och lagföra sådana brott.

Inom Försäkringsbranschen ser man positivt på att en gedigen översyn nu har gjorts och man tycker det är bra att Tullverkets uppdrag blir tydligare i den här delen, men för att klara att leva upp till ambitionshöjningen måste det tillskjutas mer resurser.
– Det är ytterst beklagligt att utredningen bedömt att samtliga förslag ska hanteras inom de nuvarande ekonomiska ramarna, säger Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring.

Försäkringsbranschen anser också att regeringen och de ansvariga myndigheterna bör vidta fler åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas omfattande verksamhet i Sverige och utförseln av stöldgods.
– Varje år försvinner det stöldgods från Sverige för minst 1,5 miljard kronor och då är inte oförsäkrat stöldgods, såsom gods från detaljhandeln och byggarbetsplatser, inräknat, säger Mats Galvenius vd Larmtjänst.

Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor, anser försäkringsbranschen som även ser positivt på uppdraget att analysera behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen om straff för smuggling.
– Om utförsel av stöldgods betraktas som smugglingsbrott, kan tulltjänstemän se till arr stöldgodset inte ens lämnar landet, avslutar, Mats Galvenius, Larmtjänst.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-02 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Försäkringsbranschen Larmtjänst Regeringsuppdrag Stöldligor Svensk Försäkring Tullverket