Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Största mängden inrikesgods transporteras enbart på väg

Hur transporteras varor i Sverige? I ny officiell statistik visar Trafikanalys landets varuflöden för branscher som är betydande transportköpare. Den beskriver vilka varor som transporteras, i vilken omfattning och vilka trafikslag som används i transportkedjan.

Varuflödesundersökningen för 2021 visar bland annat att:
218 miljoner ton gods skickades inrikes
1 607 miljarder kr var värdet på det inrikes skickade godset
81 miljoner ton gods skickades till utlandet
1 289 miljarder kr var värdet på godset som skickades till utlandet

Den största godsmängden som transporteras inrikes har sitt ursprung i Västra Götalands län (14 %) och Skåne län (12 %). Dessa län är också de största mottagarna av inrikes gods (12 % vardera).

De vanligaste varugrupperna som transporteras inrikes mätt i vikt är ”rundvirke” (36 %), huvudsakligen produktion från skogsbruk, följt av ”jord, sten, grus och sand” (11%). Dessa två varugrupper har dock en låg andel av det ekonomiska värdet. Varugruppen som dominerar utifrån ekonomiskt värde är varugruppen ”livsmedel, drycker och tobak” (19 % av fakturavärdet).

Många kombinationer av trafikslag används för att transportera godset från start till mål. Varuflödesundersökningen bekräftar bilden av att vägtransporter dominerar stort för inrikes sändningar i både vikt- och värdetermer. Cirka 83 procent av godsmängderna i ton transporteras enbart på väg, medan sjötrafik har en avgörande betydelse utrikes, särskilt vid import av varor.

Undersökningen täcker in varuägare inom jord- och skogsbruk, utvinning, industri samt parti- och distanshandel och är unik i sitt slag då den samlar in uppgifter om både vikt och värde för godset. Därför går det att se vilka varugrupper som är betydelsefulla både i termer av vilken transportkapacitet som behövs och vilket ekonomiskt värde som varan skapar.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om varuflöden.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Statisticon har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-16 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransport Trafikanalys Transportkedja Transportstatistik Vägtransport