Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning. Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning.

Arbetslösheten cementeras om inte matchningen fixas

Svenskt Näringsliv och Transportföretagen undersöker återkommande företagens rekryteringsbehov och förutsättningarna för att få tag på rätt medarbetare. Svenskt Näringslivs senaste stora enkät visar att rekryteringsbehoven har ökat kraftigt på bara två år. Detta överensstämmer med de undersökningar Transportföretagen har gjort inom transportsektorn.

Rekryteringsbehovet är stort inom flera delar av transportsektorn. Svenskt Näringslivs enkät visar på en oroväckande trend där hela tre av tio rekryteringsförsök misslyckades 2021, vilket är 50 procent fler än för två år sedan.
– I genomsnitt svarar sju av tio företag att de har rekryteringssvårigheter. Alla enkäter som gjorts det senaste året visar att kompetensbristen måste tas på allvar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät pekar på flera orsaker som bidragit till det negativa läget, mest framträdande är brister i lagstiftning och förutsättningar för matchning av arbetssökande, något som även Transportföretagen noterat.

Hälften av företagen i Svenskt Näringslivs enkät efterfrågade kompetenser som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram. Gymnasial yrkeskompetens ligger också till grund för flera efterfrågade och viktiga utvecklingsområden för klimatomställning och energiförsörjning. Den som har en praktisk yrkesutbildning med sig från gymnasieskolan och dessutom har några års yrkeslivserfarenhet är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Det som Transportföretagens företag inom transportsektorn behöver är relevant kompetens. Det positiva är att cirka 70 procent av studenterna på yrkesprogrammen som leder till anställning i transportsektorn har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter avslutade gymnasiestudier.
– Det är den högsta siffran bland alla gymnasieprogram och visar att det lönar sig  att få fler att söka dessa utbildningar, säger Caj Luoma.

Han konstaterar att företagen vill uppenbart anställa, men har svårt att hitta rätt kompetens. – Rekryteringsproblemen gör att arbetslösheten förväntas förbli hög under lång tid framöver, därför kommer frågan om matchning bli allt viktigare framöver, säger Caj Luoma.

Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten ska ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder som inte är självförsörjande.

Transportföretagens förslag på åtgärder för att få fler i arbete
Öka ungas intresse för fordons- och transportprogrammet. Det behövs långsiktiga och offentliga satsningar som bidrar till att förändra bilden av yrkesutbildningar.​
Utbildningskvaliteten behöver stärkas. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag höjs utbildningskvaliteten.
Antalet platser inom vuxenutbildningen måste öka. Därför är en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux och yrkeshögskolan nödvändig. Därutöver är en fortsatt satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för transportnäringen.
Fortsatt offentlig stöttning, utveckling och implementering av valideringssystem och yrkesprov.
Integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan – körkort utökar anställningsbarheten för ungdomarna.
En dimensionering av utbildningssystemet måste anpassas till de faktiska rekryteringsbehoven i transportnäringen.
Inkludera automatisk högskolebehörighet i gymnasieskolans yrkesutbildningar.

Vill du läsa Transportföretagens enkät, finner du den här.