Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Transportstyrelsen får i uppdrag att följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur marknaden för vägtransporter och hur situationen för berörda förare har utvecklats efter genomförandet. Transportstyrelsen ska vid behov föreslå förändringar eller kompletteringar till det svenska genomförandet och i förekommande fall lämna författningsförslag.

Eventuella författningsförslag ska åtföljas av en konsekvensanalys i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Tillväxtverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

I de fall föreslagna förändringar eller kompletteringar berör andra myndigheters ansvarsområden ska förslagen vara gemensamt framtagna av berörda myndigheter. Arbetsmarknadens parter och berörda branschorganisationer ska involveras i arbetet.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 8 mars 2024.

Under tiden fram till slutredovisningen ska Transportstyrelsen vid behov lämna delredovisningar till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) med förslag för att åtgärda eventuella problem eller brister som behöver åtgärdas skyndsamt som framkommer i samband med uppdragets genomförande.

Här kan du läsa mer!

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-24 09:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobilitetspaketet Regeringsuppdrag Transportstyrelsen