Johan Danielsson (S), vill att arbetsmiljön ska räknas som en viktig faktor i trafiksäkerheten.

EU kräver trafiksäkerhetsåtgärder

Europaparlamentet kräver fler kraftfulla trafiksäkerhetsåtgärder för att uppnå målet om noll dödsolyckor på EU:s vägar senast 2050. Bland annat vill man se säkra hastighetsbegränsningar på 30 km/h i bostadsområden, nolltolerans för rattfylleri och en europeisk vägtransportbyrå som ska stödja säkra och smarta vägtransporter.

Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S) stod i talarstolen under måndagen den 4 oktober då han fokuserade på vägsäkerhet. Han lyfte då bland annat avsaknaden av kvinnliga krockdockor.

Vägsäkerheten anser han också är starkt kopplad till arbetsvillkoren, arbetsmiljön, för dem som arbetar på vägen.
– Det här är en aspekt av trafiksäkerheten som måste lyftas mer, säger Johan Danielsson.

Vi frågar om det är realistiskt att EU sätter hastighetsgränser mot bakgrund av att de europeiska länderna skiljer sig mycket åt vad vägars utformning beträffar och Johan Danielsson håller med om att det inte är så enkelt eftersom infrastrukturen ser så olika ut i EU-länderna.
– I Sverige sätter vi de hastighetsgränser som är relevanta för vår trafikmiljö, säger han.

Resolutionen om trafiksäkerheten i EU antogs på onsdagen med 615 ja-röster, 24 nej-röster och 48 nedlagda röster.

Texten konstaterar att antalet dödsfall på vägarna i EU fortfarande är omkring 22 700 varje år samt att cirka 120 000 människor årligen skadas allvarligt. Framstegen mot att minska antalet dödsolyckor i EU har också stagnerat under de senaste åren, vilket innebar att målet om att halvera antalet döda mellan 2010 och 2020 inte nåddes, enligt kammaren dock minskade dödsfallen med 36 procent.

Enligt den senaste statistiken har Sverige de säkraste vägarna i EU (18 dödsfall per miljon invånare) medan Rumänien (85 dödsfall per miljon invånare) rapporterade flest antal dödsolyckor 2020. EU-genomsnittet var 42 dödsfall per miljon invånare.

Resolutionen konstaterar att fortkörning är en avgörande faktor i cirka 30 procent av alla dödsolyckor i trafiken. EU-kommissionen bör därför lägga fram en rekommendation om säkra hastighetsbegränsningar, exempelvis en högsta hastighet på 30 km/h i bostadsområden och områden med många cyklister och fotgängare.

För att ytterligare främja en säker trafikmiljö, insisterar ledamöterna också på en nolltolerans för rattfylleri och framhåller att alkohol beräknas vara en faktor i 25 procent av alla dödsolyckor i trafiken.

Som incitament för förbättrad säkerhet vill Parlamentet att EU-kommissionen överväger införlivande av ett ”körsäkert läge” för mobila och elektroniska förarenheter för att förhindra distraktion under körning. Kammaren uppmanar också EU:s medlemsländer att ge skatteincitament samt privata försäkringsbolag att erbjuda förmånliga trafikförsäkringar för inköp och användning av fordon med högsta säkerhetsstandard.

Ledamöterna efterfrågar också fler investeringar i infrastruktur som gör störst nytta för trafiksäkerheten genom att särskilt fokusera på de mest olycksdrabbade områdena. De uppmanar medlemsländerna att inrätta trafiksäkerhetsfonder som skulle omfördela de medel som samlats in från trafikböter till trafiksäkerhetsprojekt.

För att ta EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik till en ny nivå uppmanar Europaparlamentet slutligen EU-kommissionen att inrätta en europeisk vägtransportbyrå som ska stödja hållbara, säkra och smarta vägtransporter.

Europaparlamentets föredragande Elena Kountoura (Vänstern, Grekland) sade: ”Alltför länge har européerna tvingats leva med oacceptabelt många dödsfall på vägarna. Det är realistiskt att sikta på att halvera antalet dödsfall i trafiken till 2030 om EU och medlemsländerna åtar sig att förbättra trafiksäkerheten, i kombination med en stark politisk vilja och tillräcklig finansiering. Vi vet redan vad som dödar på vägarna och vi uppmanar därför kommissionen och regeringarna att vidta specifika livräddande åtgärder. Det handlar till exempel om att införa lägre hastighetsbegränsningar, och då särskilt en standardgräns på 30 km/tim i städerna, men också en påskyndad övergång till andra transportformer, samt inrättandet av en europeisk vägtransportbyrå.”

Hur upplevde Johan Danielsson responsen för hans inlägg?
– Jag tycker responsen blev bra. Rapporten röstades igenom med bred majoritet och skickar nu tydliga signaler till kommissionen att vi i parlamentet vill se krafttag för tryggare vägar. Nu hoppas vi på att få se konkret lagförändring, men också att aspekten arbetsmiljö inkluderas i diskussionerna om vägsäkerhet, avrundar Johan Danielsson.