Foto: Proffs, arkiv.

Nya kliv för att elektrifiera Sverige

Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon, fossilfritt flyg 2045, fordonsstrategisk forskning och kortade handläggningstider och stärkt tillsyn. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Elektrifieringen har en viktig roll för att Sverige ska nå klimatmålen och bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna gjort stora satsningar på att bygga ut laddinfrastrukturen. Nu tar vi nya kliv i den fortsatta elektrifieringen av Sverige.

Utbyggnad av laddinfrastruktur har en betydelsefull roll för att accelerera elektrifieringen av tunga lastbilar och behöver ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Regeringen föreslår ett nytt stöd på 500 miljoner kronor för 2021 och för 2022 beräknas 550 miljoner kronor tillföras ändamålet. Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift.

Stödet ska bland annat omfatta regionala elektrifieringspiloter där kommuner och företag etablerar piloter för elektrifierade transporter.

Arbetsmaskiner är en stor utsläppare av växthusgaser. Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) föreslås därför förstärkas med stöd till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en satsning om 50 miljoner kronor 2021 på forskning och utveckling för arbetsmaskiner. För 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet.

Den klimatomställning som krävs innebär att många verksamheter kommer att behöva söka nya eller ändrade miljötillstånd. Det är angeläget att korta handläggningstiderna vid tillståndsprövning.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen 2021 att länsstyrelsernas förvaltningsanslag förstärks med 35 miljoner kronor för effektiv prövning enligt miljöbalken.

För att stärka Naturvårdsverkets arbete med miljöprövning och miljötillsyn föreslår regeringen också att myndighetens förvaltningsanslag ökar med 13 miljoner kronor 2021. Det är angeläget att Naturvårdsverket har goda förutsättningar att säkerställa att regelverken på miljöområdet genomförs och efterlevs.


Om artikeln

Publicerad: 2020-09-16 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Elfordon Laddinfrastruktur