Foto: Proffs, arkiv

Låt den pausade indexeringen bli permanent

Sveriges Åkeriföretag är positiva till att BNP-indexeringen med två procent inte genomförs 2021, men vi vill inte bara se en paus. Vi vill att den avslutas helt från 2022. Det behövs åtgärder för en hållbar och rättvis situation i åkerinäringen
Richard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.
Richard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag tillstyrker att BNP indexeringen med två procent utöver KPI inte skall genomföras år 2021, det är en positiv åtgärd för branschen, ett litet steg i rätt riktning. I ett remissvar till Regeringen föreslår vi att ändringen blir permanent från 2022 och att BNP-indexeringen med två procent utöver KPI därmed fasas ut.

I remissvaret säger Richard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag, följande.
– Det här handlar om skattehöjningar som räknas om både med KPI samt med ett schabloniserat BNP tillägg på två procent. Indexeringen höjer kostnaderna kraftigt för våra medlemmar och urholkar svensk åkerinärings konkurrenskraft mot framför allt utländska konkurrenter, säger han.

Trots pausad BNP indexering innebär remissförslaget ändå att från 1 januari 2021 höjs dieselskatten (koldioxidskatt och energiskatt) i Sverige till 4 740 kronor per 1000 liter diesel miljöklass 1. Det är väsentligt högre dieselskatt än EUs mininivå på 330 Euro per 1000 liter.
– Det är att sätta käppar i hjulen på en redan hårt pressad åkerinäring i Sverige. Vi konkurrerar med åkeriföretag från andra länder som oftast tankar billigare drivmedel med lägre skatt innan de kommer in i Sverige, säger Richard Gegö.

Drivmedel svarar för upp till cirka 30 procent av kostnaderna för godstransporter på väg. Dyrare drivmedel för svenska åkeriföretag gynnar inte en rättvis konkurrenssituation mot utländska åkerier.

Att år efter år höja skatten med KPI plus två procent BNP indexering, urholkar svensk industris konkurrenskraft samt konkurrenskraften för godstransporter på väg för svenska transportföretag jämfört med utländska transportföretag.
– Vi ser gärna ett brett samarbete kring färdplanen mot fossilfrihet för godstransporter på väg, den är nödvändig men inte gratis och bör inte motarbetas av regeringen med höga skatter som försvårar för svensk åkerinäring att värna sin konkurrenskraft vid omställningen till fossilfria transporter, avslutar Richard Gegö.

Konkreta åtgärder och förslag framåt från Sveriges Åkeriföretag:
– Sveriges Åkeriföretag medverkar redan kraftfullt i Sverige men också internationellt genom IRU till åtgärder som stödjer en bra färdplan mot fossilfria godstransporter på väg. Drivmedelsfrågor och minskade koldioxidutsläpp kan inte drivas ensidigt i Sverige utan bör samtidigt drivas internationellt eftersom klimatarbetet bör vara ett internationellt åtagande.
– Cirka 7 procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från tunga lastbilar medan personbilar svarar för ungefär tre gånger mer med 19 procent. En lönsam konkurrenskraftig svensk åkerinäring kan snabbare medverka till en nödvändig omställning med mindre utsläpp av koldioxid.

Man vill också se en färdplan mot fossilfrihet som innehåller bland annat:
– Tyngre lastbilar och fordonskombinationer utan att vägslitaget för den skull ökar.
– Längre lastbilar och fordonskombinationer utan att trafiksäkerheten för den skull blir sämre.
– Skärpt reduktionsplikt.
– Fossilfri diesel och andra alternativa drivmedel eller batteridrift.
– Elvägar, bättre logistik, kombinerad trafik och mycket mer.

Vill du läsa hela Sveriges Åkeriföretags remissvar, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-22 11:55
Kategori: Nyheter
Taggar: BNP Fossilfritt Indexreglering KPI Reduktionsplikt Richard Gegö Sveriges Åkeriföretag