Transportstyrelsens utredning visar:

Olyckor vid vägarbeten ”ett begränsat problem”

Som en del av regeringens arbetsmiljöstrategi att ”ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete”, gavs Transportstyrelsen i augusti förra året i uppdrag att utreda säkerheten för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet. Idag lämnades rapporten över till regeringskansliet.

I uppdraget ingick även att analysera möjliga åtgärder för att förbättra såväl trafiksäkerheten som arbetsmiljön vid planerade vägarbeten och vid oförutsedda händelser i vägtrafiken såsom bärgning, arbete med fordonsservice och vid trafikolyckor – samt att vid behov lämna författningsförslag.

Uppdraget, som avgränsades till ”arbetande på och vid väg som interagerar med fordon i rörelse”, skulle egentligen ha redovisats i lördags (8 augusti) men myndigheten fick respit fram till idag.

I en kortare sammanfattning skriver Transportstyrelsen att resultaten av genomgången av trafiksäkerhetsläget visar att olyckor bland personer som arbetar på och vid väg är ett begränsat problem. Detta gäller inte minst allvarliga olyckor, då tre personer dött och lika många skadats allvarligt under de senaste fem åren. Däremot upplever personer som arbetar på och vid väg oro vilket leder till en upplevelse av att arbetsmiljön är otrygg. Det är i stället passerande trafikanter som råkar ut för flest olyckor.

Inom ramen för uppdraget föreslår myndigheten en ändring i trafikförordningen (1998:1276) som ska tydliggöra att trafikanter ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när de passerar platser för bärgning och liknande arbeten samt sjukdomsfall.


Vid alla former av
arbete på väg återfinns tre faser: etableringsfasen, arbetsfasen och avetableringsfasen. De flesta olyckor med personer som arbetat på och vid väg har inträffat i arbetsfasen. ”Vi ser därför ett behov av utmärkning och utformning enligt gällande regler och enligt principen varna, värna och vägleda”, läser vi i rapporten.

I övrigt bedömer Transportstyrelsen att nödvändiga regler för att åstadkomma trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö för personer som arbetar på och vid väg redan finns.

Däremot har man uppmärksammat ”vissa brister” gällande efterlevnaden av dessa regler från ansvariga aktörer, främst väghållare och arbetsgivare.

Ett exempel är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om att trafik i första hand ska ledas om så att den inte passerar ett vägarbete. Utifrån dokumentation som Transportstyrelsen har fått tillgång till i utredningen framstår det som att Trafikverket inte följer dessa föreskrifter fullt ut.


Transportstyrelsen ser
därför ett behov av att inte minst väghållningsmyndigheterna tar ett större ansvar för att säkerställa att exempelvis utmärkning sker enligt gällande regler och att omledning av trafik utgör förstahandsalternativet vid planerade arbeten.

I samband med genomförandet av uppdraget har Transportstyrelsen tagit emot en mängd förslag kring potentiella åtgärder för att öka säkerheten för personal som arbetar på och vid väg. Bland annat det kommit önskemål om att bötesbeloppen i samband med hastighetsöverträdelser vid vägarbeten ska höjas kraftigt.

Motivet till förslaget är att det anses krävas klart högre belopp än i dag för att motivera trafikanter att hålla rätt hastighet. Detta då trafikanterna idag, enligt rapporten, upplever att belöningen i form av att komma fram snabbare väger över risken för att åka fast och det straff som det skulle medföra.

Men Transportstyrelsen menar att frågan om höjda bötesbelopp inte kan hanteras isolerat utan måste ställas i relation till bötesbelopp för andra trafikbrott. Om det förslaget ska utredas behöver det vara del av en större, generell översyn av bötesbelopp i samband med hastighetsöverträdelser och andra trafikbrott generellt. Ska beloppen kunna höjas utöver nuvarande maxbelopp behöver bestämmelserna i brottsbalken om penningbot och dagsbot ändras. Av dessa skäl har förslaget inte utretts vidare, skriver Transportstyrelsen i sin rapport som du kan läsa i sin helhet här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-13 14:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärgning Regeringsuppdrag Trafiksäkerhet Transportstyrelsen Vägarbete