Thomas Morell får inga nya svar från Infrastrukturministern

Nyligen ställde Thomas Morell (SD) ännu en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (s). Den löd: ”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en rättssäker kontroll av kör- och vilotider i företagens lokaler?” Tomas Eneroths svar innehåller de åtgärder man redan vidtagit samt en hänvisning till den senast tillsatta utredningen kring dessa frågor.

I sin fråga riktar Thomas Morell kritik mot att regeringen tar alltför lätt på kritiken, inte minst gällande Transportstyrelsens sätt att arbeta.

Tomas Eneroth skriver i sitt svar att flera viktiga lagändringar har genomförts i syfte att bidra till en bättre regelefterlevnad på väg. Åter lyfter han ett skärpt beställaransvar följt av sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna samt utökad klampning till att vara 36 timmar.

Dessutom har 400 poliser och bilinspektörer vidareutbildats för att förbättra kontrollerna av tunga fordon på väg.

Hösten 2017 beslutade regeringen om förändringar i förordningen om kör- och vilotider vilka innebar att sanktionsavgifterna för mindre förseelser sänktes, men höjdes för allvarliga förseelser. Transportstyrelsen fick också utökade möjligheter att vid en företagskontroll sätta ned eller efterge sanktionsavgifter om överträdelsen saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

Tomas Eneroth beskriver sedan Transportstyrelsens uppdrag och arbetssätt samt att varken regering eller ett enskilt statsråd kan uttala sig om en myndighets tolkning av regelverket. Insatserna bör dock riktas i de gör mest nytta, konstaterar han.

Tomas Eneroth avslutar med att hänvisa till den senast tillsatta utredningen som ska ta fram förslag
för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

Vill du läsa svaret i sin helhet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-30 15:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Eneroth Infrastrukturminster Kör- och vilotider Thomas Morell Transportstyrelsen