Betty Malmberg (M) vill skärpa straffet för fortkörning vid vägarbeten

Betty Malmberg (M) vill med sin motion få till skärpta påföljder för den som bryter mot hastighetsgränserna vid vägarbetsplatser. Att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten menar hon är en viktig åtgärd för att göra tillvaron säkrare för vägarbetarna.
Betty Malmberg (M).
Betty Malmberg (M).

Betty Malmberg (M), suppleant i trafikutskottet, förklarar att det under Riksmötet 2018/19 behandlades en liknande motion. Trafikutskottet (2018/19:TU7) hänvisade då till åtgärder som vidtagits men som enligt Malmberg framför allt handlade om att frågan tagits in i olika övergripande dokument om arbetsmiljö. ”Detta är ju en självklarhet men samtidigt saknas konkreta förslag till åtgärder för att faktiskt göra skillnad.”, skriver hon i sin motion.

Betty Malmberg förklarar vidare att det i somras framkom att Trafikverket år 2015 slutat föra statistik över antalet incidenter vid pågående vägarbeten, varför kunskapen om nuläget är mindre väl underbyggt. Dessutom presenterade fackförbundet SEKO en rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö som visade att situationen de senaste tio åren har blivit mycket värre. I motionen vill hon att Trafikverket ska ges i uppdrag att återigen föra statistisk över antalet incidenter som sker vid pågående vägarbeten

I rapporten redovisas bland annat en enkät som visar att dubbelt så många vägarbetare (59% jämfört med 31% år 2009) har varit med om incidenter på sin arbetsplats. Likaså har andelen vägarbetare som känner oro för att olyckstillbud kan ske uppgår till drygt 90%, vilket är en dubblering jämfört med 2009. Detta sammantaget visar att mer konkreta åtgärder måste vidtas. Därför väcks denna motion igen, skriver Malmberg.


Hon tittar västerut över sundet
och konstaterar att det danska folketinget år 2014 beslöt att fördubbla bötesbeloppen för den som kör för fort förbi pågående vägarbeten. Likaså sänkte Danmark gränsen för körkortsåterkallelse. Syftet var att skapa säkrare arbetsplatser. Det var ett viktigt beslut som också Sverige borde ta efter, menar Betty Malmberg.

I en enkät som Seko utförde år 2016, svarade åtta av tio vägarbetare att de oroade sig för bristande säkerhet och nästan varannan uppgav att de under det senaste året hade upplevt minst en trafikrelaterad incident.

Dessvärre visade Sekos undersökning också att antalet olyckor vid vägarbetsplatserna hade ökat stadigt sedan år 2009. En utveckling som rimligtvis inte ska få fortsätta, skriver Malmberg.

”Ett samarbete mellan myndigheter och företag har inletts för att stävja den oroande utvecklingen. Det är bra men för att stoppa de omdömeslösa fortkörningarna måste mer till. Undertecknad anser därför att regeringen dels bör se över möjligheten till att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten, dels sänka gränsen för körkortsåterkallelse vid fortkörning förbi pågående vägarbeten. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.”, avslutar Betty Malmberg.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-01 15:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Betty Malmberg Brott och straff Moderaterna Riksdagsmotioner Trafiksäkerhet