Mängden utländska lastbilar gör miljöpremie otillräcklig

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon, föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med el, gas eller etanol.

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera hur introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp skulle kunna främjas. I uppdraget har det ingått att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon, så att utsläppen av växthusgaser kan minska enligt klimatmålet för inrikes transporter.

I Trafikanalys avrapportering av uppdraget konstateras att det finns cirka 84 000 tunga lastbilar i trafik i Sverige. Av dem är 97 procent dieseldrivna och bara 1,4 procent är särskilt konstruerade för alternativa drivmedel.

Varje år nyregistreras knappt 8 000 tunga lastbilar i Sverige och Trafikanalys bedömning är att omställningen mot fossilfrihet kommer att gå långsammare för tunga lastbilar, än för personbilar och bussar.

Den föreslagna miljölastbilspremien uppgår till 40 procent av merkostnaden för fordonet, jämfört med motsvarande diesellastbil. För små och medelstora företag föreslås premien uppgå till 60 respektive 50 procent av merkostnaden.


Det är viktigt att premien konstrueras
så att fordonen blir kvar i Sverige. Det föreslås ske genom att premien blir ett villkorat bidrag, där villkoret är att fordonet förblir i det svenska fordonsregistret i minst fem år.

Miljölastbilspremie, bonus-malussystem, båda riktar sig till svenska lastbilar, men hur kan det räcka för att nå miljömålen när ett ansenligt antal utländska lastbilar rullar i Sverige? Inte sällan gamla fordon som tidigare sålts ut från Sverige.

Trafikanalys avdelningschef Gunnar Henriksson.
– Nej, det räcker inte, säger han till tidningen Proffs. Bland annat på grund av de många utländska lastbilarna.

Han säger också att bonus-malussystemet inte fungerar inte på lastbilarna. Bonus-malussystemet gynnar fordon som släpper ut lite, bonus, och missgynnar de andra, malus.
– Transportköpare kan istället välja utländska transportörer som inte omfattas av det systemet, säger han.

Vad skulle kunna fungera då?
– En CO2-differentierad kilometerskatt som omfattar alla lastbilar oavsett nationalitet skulle ta oss mycket längre, avrundar Gunnar Henriksson på Trafikanalys.

Vill du veta mer om miljölastbilspremien, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-04 12:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Bonus malus Miljölastbilspremie Trafikanalys