Fordonet på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Mercedes-Benz

Nytt regeringsuppdrag:

Lätta transporter ska kartläggas

Omfattningen av godstransporterna i svenska städer förväntas öka i framtiden när städerna växer och logistikkedjor förändras, bland annat till följd av ökad e-handel. Mer kunskap om hur mycket som transporteras i stadsmiljöer, hur och var transporterna sker, och vad som transporteras behövs. Regeringen har därför beslutat att i dag ge Trafikanalys i uppdrag att ta fram tänkbara källor och befintliga modeller för att skapa ett bättre kunskapsunderlag om distributionsfordons och lätta lastbilars transporter.

Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att företagen ska kunna verka i hela landet. Bättre underlag behövs därför för att följa och utvärdera utvecklingen inom distributionsfordons och lätta lastbilstransporter.

I dag är kunskapsunderlagen, särskilt statistiken, bristfälliga när det gäller godstransporter i stadsmiljö.
– Sverige är beroende av ett hållbart och effektivt godstransportsystem. Det finns stora samhällsvinster med effektivare och bättre samordnade godstransporter i urbana miljöer, för både klimat, jobb och stadsmiljön. Ett viktigt steg i det arbetet är att vi har fakta om hur mycket som transporteras i städer, hur och var transporterna sker, och vad som transporteras, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Trafikanalys får därmed i uppdrag att för distributionsfordon och lätta lastbilars transporter och godstransporter i stadsmiljöer:

  • Inventera tänkbara källor till data.
  • Analysera om befintliga modeller kan användas tillsammans med insamlad data för att skapa ett kunskapsunderlag och statistik.
  • Analysera behovet av statistik för utveckling, vidareutveckling och kalibrering av modeller.
  • Förslag till utformning och produktion av ny statistik.

Inventering och analys ska genomföras i samråd med Trafikverket.

Trafikanalys ska delrapportera den del av uppdraget som rör inventering till Näringsdepartementet senast den 1 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 februari 2018.

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-11 12:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Kartläggning Lätta transporter Politik Regeringsuppdrag Trafikanalys