VÄGTRANSPORTPAKETET

M och MP förklarar ”förvirrande” EU-röstning

När Transportutskottets resolution förra veckan röstades igenom i EU-parlamentet, uppstod frågetecken kring hur Moderaterna och Miljöpartiet röstat.
Vi har frågat hur de tänkte.

I vår webbartikel ”Jubel om vägtransportpaket riskerar fastna i halsen” den 22 maj, ställde chefredaktör Göran Rosengren sig frågande till hur Moderaternas Anna-Maria Corazza Bildt hade röstat då det inte var i linje med vad Sten Bergheden (M) i trafikutskottet talar om. Och varför röstade Miljöpartiet mot sig själva i två frågor.

Jakop Dalunde är Miljöpartiets gruppledare för de gröna i trafikutskottet och med ansvar för transportrelaterade frågor för partiets delegation i Europaparlamentet. Ni röstade (i AM2) för att inte vilja ha mer liberala regler för cabotaget och sedan röstar ni för paragraf 47 som för miljöns skull istället vill luckra upp cabotagereglerna. Vilket budskap vill föra fram?
– Vi röstade för socialdemokraternas ändringsförslag då vi är oroliga för vad ytterligare liberalisering kan innebära för social dumpning och tycker det är viktigt med schysta villkor för hela branschen, förklarar han.

Resolutionen säger han var parlamentets mycket sena inspel till lagförslagen som Kommissionen ska presentera den 31 maj och menar att dess inflytande på lagförslagen med största sannolikhet kommer att vara mycket liten. Angående paragraf 47 anser de att de många tommilen är problematiska.
– Cabotagereglerna bör ses över för att eventuellt på den vägen underlätta för operatörerna att lasta mer effektivt. Därför valde vi att stödja paragraf 47 trots att skrivningen inte är optimal, säger Dalunde.

– Jag får nästan rysningar när jag hör det resonemanget. Det är nämligen lätt att tolka detta som att MP inte har den ringaste aning om hur det ser ut på vägarna i verkligheten, säger Göran Rosengren.

Han är av uppfattningen att dagens cabotageregler kunde ha fungerat bra.
– Problemet är inte primärt hur många inrikes transporter en utlandsbaserad transportör ska få lov att göra i länder utanför det egna. Problemet uppstår när transportören i fråga inte har för avsikt att ta sin dragbil och resa hem. Om man av miljöskäl röstar för en liberalisering av cabotagereglerna, då gör man det då rakt inte av miljöskäl utan snarare av okunskap, menar Rosengren.

Truckers International Association, TIA, är i princip av samma uppfattning och menar att antalet tommil beror på ett överskott av billiga transporter med billiga förare i kombination med kombidirektivet och den otillåtna cabotagetrafiken.

Ytterligare liberalisering vore förödande, menar man.
– Om en fjärdedel av ekipagen kan ses som överflödiga, borde dessa elimineras och istället ska de kvarvarande utföra sina uppdrag mer effektivt. Det, tillsammans med ett miljöperspektiv i grunden, skulle bättre gagna målet med minskade utsläpp och gynna en övergång till miljövänligare alternativ samt skapa bättre socialt välstånd för de förare som idag hänsynslöst utnyttjas, säger Nette Schölin på TIA.

Att, som Miljöpartiet gjorde då de röstade mot sig själva, anser hon blir motsägelsefullt och att tro att mer öppna gränser skulle leda till färre tomma mil, ter sig lika naivt som tron på att bankens pengar inte skulle stjälas om man tog bort låset till valvet, säger Schölin.

 

Bergheden (M): ”Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna”

Vi frågade Sten Bergheden om han och Corazza Bildt har en löpande kommunikation för att hon ska vara uppdaterad kring branschfrågorna och han svarar att Moderaterna i trafikutskottet och EU-ledamöterna regelbundet träffas för överläggningar kring trafikfrågor och att tjänstemännen utöver mötena har regelbunden kontakt.

Innan han svarar på våra frågor kontaktade han Corazza Bildts politiska sekreterare för att få detaljerna kring beslutet.
– Detta var inget beslutsärende på en cabotageförändring, utan ett förslag på översyn av cabotagereglerna, säger han. Hade man lagt förslag på tydliga förändringar, så hade vi säkert haft en annan och ännu tydligare syn och beslut på saken.

Att EU ser över regelverk emellanåt är inget onaturligt, däremot är det viktigt att rösta åt rätt håll när skarpa förslag ligger på bordet, säger han. Men vems moderata politik anser du då är den rätta i dessa för branschen viktiga frågor?
– Självklart anser jag att min och Moderaternas syn i riksdagen är den som gäller för Moderaterna, säger han. Vi behöver inte ändra i cabotagereglerna däremot måste både EU och Sverige se till att varje land har en kontrollfunktion som fungerar för att få bort den olagliga trafiken och den olagliga konkurrensen.

Bergheden säger att han driver åkerifrågorna i Sverige för att få ordning på olagligheterna samt få tillbaka konkurrenskraften i svensk åkerinäring och anser att han påverkar den utvecklingen.
– Däremot kan jag inte styra varje enskilt beslut som tas i Bryssel, säger han. Vi har högt till tak i Moderaterna och låter ledamöter tänka, jobba och tycka fritt vilket innebär att jag inte behöver tycka lika som EU-ledamöterna i alla lägen, sammanfattar han.

TIA:s Schölin ser de olika åsikterna som bekymmersamt eftersom man som väljare vill veta vad partier representerar hellre än enskilda beslut för stunden.

Vi bad även Corazza Bildt förklara hur hon tänkte när hon röstade för mer liberalisering, om hon har dialog med Bergheden och vilken ståndpunkt i detta anser hon är den moderata hållningen som ska gälla. Hennes eller Berghedens? Trots upprepade framflyttningar av deadlinen för svar, har hon valt att inte förklara sig.
– Det är olyckligt att EU-representanter sparkar undan benen på partikamrater på riksdagsnivå som har både kunskap och säger sig vilja arbeta för svensk åkerinäring och om det är så att Corazza Bildt har en egen agenda, kan det få betydande konsekvenser eftersom EU-direktiv står över eventuella riksdagsbeslut i detta. Som chaufför måste man ha fokus på hela vägen och rattsurfare vill vi inte ha vare sig i hytten eller i politiken, avrundar Nette Schölin, TIA.

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-29 17:12
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Röstning Vägtransportpaketet