Trafikutskottet anser inte att arbetet som görs för att förbättra villkoren i åkerinäringen är tillräckligt och vill därför ta ett hårdare tag om transportfuskarna. Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren, Arkivbild

Trafikutskottet vill stärka svensk åkerinäring:

Det görs för lite

S, MP och V reserverar sig

Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en sådan utredning. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Åkerinäringen är av stor betydelse för hela det svenska samhället och dess omsättning stod för nästan fyra procent av Sveriges BNP under 2015. Den svenska åkerinäringen har dock svårt att hävda sig i en internationell konkurrens konstaterar trafikutskottet.

Anledningen till det är att lönerna i andra länder ofta är lägre, liksom regelefterlevnaden. Utskottet anser därför att regeringen borde göra mer för att stärka åkerinäringens konkurrenskraft.

2015 genomfördes flera lagändringar som syftade till bättre regelefterlevnad inom yrkestrafiken. Utskottet tycker att det var ett steg i rätt riktning och ser även positivt på att Transportstyrelsen har i uppdrag att följa upp genomförda lagändringar och utreda aktuella frågor inom yrkestrafiken.

Utskottet anser dock inte att arbetet som görs för att förbättra villkoren i åkerinäringen är tillräckligt. Enligt Skatteverket har andelen företag som upplever att de är utsatta för konkurrens från skattefuskande företag minskat i alla branscher, utom i transportbranschen.

Att det finns olaglig yrkesmässig trafik på de svenska vägarna gör att villkoren skiljer sig åt för olika åkeriföretag inom åkeribranschen, menar man.

Det behöver nu tas ett mer kraftfullt och samlat grepp i frågan för att skapa förutsättningar för konkurrens på lika villkor, anser trafikutskottet. En utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft behövs därför.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker inte att ett tillkännagivande behövs och reserverar sig därför mot utskottsförslaget. De tre partierna pekar på att det under 2015 gjordes flera lagändringar i syfte till att bidra till att reglerna följs bättre och att främja konkurrens på lika villkor.

Dessutom utreder bland annat Tranportstyrelsen frågor som berör yrkestrafiken. S, MP och V anser att det vore olyckligt att föregripa resultatet av de utredningar som pågår.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-30 12:11
Kategori: Nyheter
Taggar: konkurrens Schysta villkor trafikutskottet