Orimlig sanktionsavgift sänktes av Kammarrätten

Transportstyrelsen påförde ett västsvenskt åkeri en sanktionsavgift på 84 000 kronor för en obesiktigad färdskrivare.
Oskäligt mycket ansåg åkeriet. Kammarrätten i Sundsvall håller med och sätter ned avgiften till 20 000 kronor.

Vid en vägkontroll i september 2012 konstaterade polisen att färdskrivaren i en av åkeriets bilar, en Volvo FH 440 av 2007 års modell, inte var besiktad. Och att åkeriet under perioden 2012-08-16 till 2012-09-13 vid 21 tillfällen därmed gjort sig skyldigt till mycket allvarlig överträdelse (MÖA) av bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare mm.

Transportstyrelsen beslöt därför att påföra åkeriet en sanktionsavgift på 84 000 kronor (21 x 4 000 kronor).

Åkeriet överklagade beslutet. Den uteblivna besiktningen av färdskrivaren berodde på ett missförstånd mellan åkeriet och verkstaden, som normalt ska kalla in bilarna för de återkommande kontrollerna. Efter det inträffade hade åkeriet omedelbart ordnat en kontroll av färdskrivaren, som varit fullt fungerande både före och efter kontrollen. Det har aldrig förekommit eller funnits någon risk för manipulation.

Åkeriet yrkade i första hand att överträdelserna skulle ses som en (1) överträdelse varigenom en sanktionsavgift på 4 000 kronor skulle påföras bolaget, och i andra hand att avgiften skulle sättas ned till 4 000 kronor.

Men Förvaltningsrätten i Falun ansåg att gärningen får ses som påbörjad när föraren börjar sin körning för dagen, för att därefter anses avslutad när körningen avslutats för dagen och föraren tar sin dygnsvila. ”Det har därför funnits fog för att påföra avgift baserad på varje dag som fordonet brukats”.

Överklagandet avslogs, men åkeriet gav sig inte utan gick vidare till Kammarrätten i Sundsvall. Man höll fast vid att det var fråga om en enda förseelse, inte 21 som Transportstyrelsen hävdade. Skulle bestämmelsen tolkas som Transportstyrelsen gör skulle påföljden för ett administrativt förbiseende kunna uppgå till 200 000 kronor (den generella maxgränsen). Som jämförelse nämndes att undanhållande av färdskrivardata vid en kontroll har en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

Den höga sanktionsavgift åkeriet påförts står inte i rimlig proportion till bolagets administrativa misstag hävdade man.

Kammarrätten i Sundsvall håller inte med i fråga om antalet överträdelser. Vid en samlad bedömning kommer man ändå fram till att en sanktionsavgift på 84 000 kronor är oskälig. Kammarrätten befriar därför till viss del åkeriet från sanktionsavgift, och sätter ned avgiften till 20 000 kronor.
– Jag är nöjd med Kammarrättens bedömning och de slutsatser de drar i sitt domslut, säger Thomas Morell, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Skaraborg, som företrätt åkeriet i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt.

Om artikeln

Publicerad: 2015-02-03 10:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Kammarrätten i Sundsvall Rättsfall Sanktionsavgift Transportstyrelsen