Fotograf: Riksdagen Fotograf: Riksdagen

Trafikutskottet föreslår sex uppdrag till regeringen om yrkestrafiken

Det är självklart att alla transportföretag och yrkeschaufförer ska arbeta under lika villkor i Sverige. Detta är viktigt av arbetsmiljöskäl och säkerhetsskäl samt för att gynna en sund konkurrens inom transportsektorn påpekar riksdagens trafikutskott. Trafikutskottet vill därför att riksdagen beslutar om sex uppdrag till regeringen om yrkestrafiken.

Trafikutskottet framhåller att man ser att det i dag finns transportföretag och förare som inte följer gällande lagar och föreskrifter för yrkestrafik. Det är viktigt att det finns effektiva möjligheter att vidta åtgärder mot dessa. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör sex tillkännagivanden till regeringen med uppdrag om olika frågor inom området yrkestrafik. Bakom förslagen står en majoritet i utskottet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna har reserverat sig.

Utskottets förslag handlar om stärkt kontroll av godstransporter, kraftigare sanktioner samt effektivare möjligheter att hindra fortsatt färd, ändringar av reglerna om cabotage, skärpt ansvar för beställare av transporter, bättre villkor inom åkeribranschen samt säkra uppställningsplatser.

1. Stärkt kontroll av godstransporter. Det första uppdraget gäller att regeringen ser över behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg, och behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter.

2. Kraftigare sanktioner och hindrande av fortsatt färd. Det andra uppdraget innebär att regeringen ska se över behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt kunna stoppa fordon från att köra vidare, till exempel genom att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning.

3. Ändringar av reglerna om cabotage. Det tredje uppdraget rör reglerna om cabotagetransporter. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att arbeta för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om man inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av gällande regler.

4. Skärpt ansvar för beställare. Det fjärde uppdraget handlar om att ansvaret för den som beställer en transport bör skärpas. Den som beställer en transport måste se till att beställningen inte leder till en farlig arbetsmiljö, oskäliga arbetsvillkor och ökade risker för säkerhet och miljö samt att det inte rör sig om olagliga cabotagetransporter. Det bör även tas fram ett beräkningsunderlag som visar vad som är en rimlig kostnad för en transport som görs enligt gällande regler och avtal.

5. Bättre villkor inom åkeribranschen. Det femte uppdraget gäller att regeringen ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag. Riksdagen har även under våren 2013 gjort ett tillkännagivande till regeringen om detta. Trafikutskottet tycker inte att Transportstyrelsens utredning om hur reglerna inom yrkestrafiken följs är tillräckligt bra vad gäller det här området.

6. Säkra uppställningsplatser. Det sjätte uppdraget innebär att trafikutskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att skynda på arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken. Bakgrunden till förslaget är att stölderna av gods från parkerade lastbilar och även överfall av chaufförer har ökat på senare år.

Trafikutskottets betänkande om yrkestrafik debatteras i riksdagen den 16 april.

Om artikeln

Publicerad: 2014-04-02 11:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Riksdagen Schysta villkor Trafikutskottet