Djungelns lag råder i cabotagefrågan

Formell lagstiftning som ser bra ut på pappret men som inte fungerar i verkligheten är inget värd. Vi har sådan på flera områden. Ett mycket tydligt är cyklisternas fria härjningar i trafiken med mycket liten risk för lagföring.

Det finns ett begrepp, ”Cabotage”, som väcker starka känslor idag hos inte minst hårt prövade svenska åkeriföretag. Cabotage är tillfällig transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av företag som är registrerade utanför det berörda landets gränser. Enligt EU betyder cabotage att en nationell kommersiell godstransport utförs av en operatör som tillfälligt befinner i landet.  ”Tillfälligt” är ett i sammanhanget betydelsefullt och begränsande ord. Cabotagetrafik inom EU regeleras sedan 2010-05-14 i direktivet (EC) 1072/2009. Oftast är det lastbilstransporter av gods som vållar debatt. Möjligheten att lagligt utföra cabotageverksamhet i Sverige är alltså noga reglerad. Men – och här kommer problemen in i bilden – polis och åklagare synes helt ha tappat greppet när det gäller den rättsliga tacklingen i fråga om normöverskridanden. Djungelns lag råder numera för de tunga transporterna på våra vägar. Utländska åkeriföretag utför godstransportverksamhet i Sverige i strid mot gällande bestämmelser och gör det till dumpade priser, vilket medför snedvriden konkurrens med seriösa åkeriföretag i Sverige. En särskild studie, Cabotagestudien har nyligen genomförts på initiativ av en forskare i Lund. Avsikten är att belysa omfattningen av legal och illegal cabotage. Cabotagestudien gör uppehåll under sommaren men fortsätter i höst.

Gryningsräder

Eftersom polis och åklagare synes ha förlorat kontrollen över (och intresset för?) den olagliga cabotageverksamheten skulle det behövas ett helt nytt grepp för att komma till rätta med problemen. För det är långt ifrån en fråga som gäller bara de svenska åkeriföretagen. Det finns en betydande trafiksäkerhetsfaktor involverad som berör oss alla. Kontrollen över de utländska fordon som används flitigt för transporter i Sverige är oftast bristfällig. Även förarkompetensen kan ibland sättas ifråga. Det säger sig självt att svenska myndigheter hamnar på efterkälken vad gäller tillsynen av denna del av transportverksamheten.
Svenska företag som av ekonomiska skäl anlitar utländska transportföretag i strid mot gällande cabotageregler skulle behöva kollas genom så kallade gryningsräder på liknande sätt som kan drabba företag där kartellbildning misstänks förekomma.

Avhållande effekt

Om myndigheterna fick enkel tillgång till de stora företagens transportbeställningar som i de fall utländska transportföretag kan påvisas ha anlitats i strid mot gällande bestämmelser och föranleda straffpåföljd eller annan administrativ kraftfull ekonomisk sanktion för företagen, skulle det rimligen verka avhållande för att fortsätta med dagens system.
Då skulle svenska åkerier slippa ifrån frågan om de är beredda köra för 85 kr per mil. Då skulle vi som är personbilsförare känna oss säkrare längs de alltmer lastbilstyngda vägarna.
Ett regelverk som noga anger begränsade förutsättningarna för när utlandsregistrerade åkeriföretag legalt kan utföra transporter i Sverige men som inte efterlevs känns självfallet föga meningsfullt. En ändring måste alltså till för att sätta allvar bakom cabotageregleringen.
När såg eller hörde du senast en uppmaning från polisen om att inte tveka kontakta polisen om du misstänker olaglig cabotageverksamhet?

Om artikeln

Publicerad: 2013-07-19 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Cabotage Lagstiftning Transport