"2024 blir ett tuffare år för transportföretag", säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. "2024 blir ett tuffare år för transportföretag", säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Tuffare för transportföretag 2024

Transportföretagens senaste mätning visar en försämrad lönsamhet de senaste tre månaderna, oktober-december - 2023. Denna negativa utveckling har präglat medlemsföretagen under hela 2023. Utvecklingen understryks av att andelen företag som inför de kommande tre månaderna väntar att efterfrågan på företagets tjänster minskar.

Under kvartal två 2023 uppgav nästan 18 procent att efterfrågan förväntades minska, något som ökat till drygt 33 procent för kvartal fyra 2023.
– Andra sektorer i samhället påverkar hur transportsektorn kan utvecklas över tid. En avmattning inom till exempel byggsektorn och ett ytterligare försämrat konjunkturläge i landet skapar oro inför kommande år, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Konjunkturläget är ett orosmoln för Transportföretagens medlemmar. De upplever att investeringskostnader i exempelvis fordon ökat och till detta kan drivmedelskostnader läggas. I och för sig sänktes reduktionsplikten vid årsskiftet vilket innebär ett något bättre kostnadsläge.

Dessvärre påverkas drivmedelspriserna över tid av många faktorer som är svåra eller omöjliga att kontrollera för det enskilda företaget.
– Bränslekostnaderna påverkas till exempel av det internationella säkerhetsläget men också av den globala efterfrågan på drivmedel, säger Marcus Dahlsten.

Ett annat tecken på att företagen påverkas negativt av konjunkturläget är att andelen företag med övertalighet ökat från omkring 13 procent under kvartal två 2023 till drygt 22 procent under kvartal fyra 2023.

Samtidigt uppger cirka 60 procent att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det bekräftar matchningsutmaningen för transportsektorn vilket kan få stora konsekvenser för inte bara vår bransch utan även näringslivet i stort som ju är beroende av fungerande transporter.

I undersökningen understryks problemet att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I dag konstaterar Transportföretagen att det finns stora behov av att hitta medarbetare, såväl i det korta perspektivet som på längre sikt.
– Därför är det viktigt att det genomförs satsningar på utbildningsplatser vilka leder till karriärer i transportsektorn, kommenterar Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning.

Transportföretagen genomför varje kvartal en enkät bland sina medlemmar för att få en bild av hur marknad och övriga omvärldsförutsättningar ser ut för medlemsföretagen samt vilka framtidsbedömningar medlemmarna gör.
Den senaste undersökningen från kvartal fyra 2023 genomfördes under perioden 28 november till 12 december 2023.