Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Järnvägorganisationer vill inte ha längre lastbilar

Tyska järnvägsfraktorganisationer har höjt sina röster mot förlängningen av dispensen för långa lastbilar och sagt att det kommer att uppmuntra åkerier att fortsätta transportera gods på väg snarare än på mer miljövänlig järnväg.

Det tyska transportministeriet överväger att förlänga dispensen för långa lastbilar av typ 1 (ledfordon med en maximal längd på 17,88 meter) på vägen utöver den nuvarande begränsningen som löper ut den 31 december 2023. Förlängningen som man överväger föreslås gälla till den 31 december 2026.

Fyra organisationer, inklusive Allianz Pro Schiene, ”Die Güterbahnen”, VDV och VPI, motsätter sig förslaget och vill i stället se att dispenserna löper ut i slutet av året som ursprungligen planerat.

Organisationerna publicerade ett gemensamt pressmeddelande som betonar att förlängningen av långa lastbilar av typ 1 strider mot målen för den tyska regeringens transportpolitik. Regeringens koalitionsavtal syftar till att flytta över fler transporter från väg till miljö- och klimatvänlig järnväg och med det öka marknadsandelen för godstransporter på järnväg till minst 25 procent till 2030.

Enligt organisationerna undergräver användningen av överdimensionerade lastbilar som typ 1 dessa transportpolitiska mål. Långa, tunga fordon inklusive överdimensionerade lastbilar, kan bära mer last än traditionella lastbilar med endast något högre driftskostnader. Denna kostnadsfördel gör vägtransporter billigare vilket leder till att företag flyttar sin transport från järnväg tillbaka till vägen, hävdas det i pressmeddelandet.

Ett betydande problem är att långa typ 1-lastbilar inte är kompatibla med systemet för kombinerad transport. Kombinerad transport med containers och trailers som transporteras på väg till en omlastningsstation för vidare transport med järnväg är ett mer miljö- och klimatvänligt sätt än långväga lastbilstransporter.

De anpassningar av kombitrafiksystemet som krävs för att långa typ 1-ekipage skulle kunna ingå i systemet, skulle göra det ekonomiskt oattraktiv för transportföretag. Standardiseringen inom kombinerade transporter är resultatet av en lång och omfattande process varför långa typ 1-ekipage skulle bli motsägelsefullt i sammanhanget.

Organisationerna föreslår att det är mer lämpligt för Tyskland att stödja förenklingen av godstransporter över Europa varför dispensen för långa lastbilar av typ 1 ska löpa ut i slutet av 2023.

Istället bör transportministeriet fokusera på att säkerställa den kombinerade transportkapaciteten för andra långa lastbilstyper som exempelvis typ 2-5 som ofta har minst två lastenheter, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-01 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsdispens J'rnvägstransport Kombitrafik Långa Lastbilsekipage Transportministeriet i Tyskland