Sänkt skatt på bensin och diesel även under 2024

Inflationen är roten till många av våra stora ekonomiska problem och har drabbat svenska hushåll och företag hårt. För att stötta de som drabbas av ökade priser och mildra inflationens konsekvenser kommer regeringen att föreslå att skatten på bensin och diesel sänks med 5,64 miljarder kronor 2024 (exklusive så kallad jordbruksdiesel). För att ytterligare stötta jordbruksindustrin föreslår regeringen även en förlängning av den utökade skattenedsättningen för jordbruksdiesel. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande idag på eftermiddagen.

Priset vid pump för bensin och diesel har stigit till rekordnivåer de senaste åren. Mellan 2020 och 2022 steg bensinpriset med mer än 40 procent och dieselpriset med mer än 60 procent. De ökade kostnaderna drabbar både svenska hushåll och företag. För att stötta hushåll och företag kommer regeringen att föreslå att skatten på bensin och diesel sänks med totalt 5,64 miljarder kronor 2024.

– Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Regeringens främsta ekonomiska prioritering är att bekämpa inflationen, men också att stötta hushållen genom krisen. När vi nu sänker skatten på bensin och diesel pressas kostnaderna för att producera maten, transportera maten och köpa maten, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslaget innebär följande skattesänkningar:

  • Med gällande regelverk hade energi- och koldioxidskatten på bensin uppgått till totalt 7,02 kronor 2024. Skatten sänks från denna nivå med 1,31 kronor. Detta innebär, utöver att indexeringen inte får genomslag, att den totala skatten blir 75 öre lägre (inklusive moms) jämfört med 2023 års nivå. Den lagreglerade uppräkningen hade inneburit att skatten återigen hade höjts 2025. År 2025 sänks skatten på bensin ytterligare från denna uppräknade nivå med 75 öre (inklusive moms).
  • Skatten på diesel sänks 2024 ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebär en sänkning på ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt) jämfört med nivån som skulle ha gällt 2024 enligt nuvarande regelverk, men en viss höjning jämfört med 2023 års nivå.

Utöver förslaget om sänkt skatt på bensin och diesel går regeringen även fram med åtgärder för att stötta jordbruksnäringen som även den drabbats hårt av ökade priser. Regeringen kommer att föreslå att den utökade skattenedsättningen för så kallad jordbruksdiesel ska gälla även under 2024. Förslaget om fortsatt förlängd skattenedsättning för jordbruksdiesel, tillsammans med förslaget om sänkt skatt på bensin och diesel, resulterar i att skatteintäkterna minskar med sammantaget 0,84 miljarder kronor från förbrukningen av diesel som används i arbetsmaskiner inom bland annat jordbruket.

– Likt stora delar av samhället har även jordbruket drabbats hårt av inflationen, konjunkturen och omvärldsläget. För att fortsatt stötta jordbruket och stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion föreslår därför regeringen en förlängning av den utökade skattenedsättningen för jordbruksdiesel, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Reglerna för återbetalning av skatt på jordbruksdiesel ändras också. Ansökan om återbetalning av skatt på jordbruksdiesel ska göras per kalenderkvartal i stället för som i dag per kalenderår. Detta bedöms stärka företagens likviditet och på så vis förbättra deras förutsättningar att möta den rådande lågkonjunkturen och de stigande priserna på insatsvaror.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-07 15:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleskatt Regeringen