Kammarrätten beviljar prövningstillstånd i ärendet med vägtransportledaren, men avslår inhibition. Kammarrätten beviljar prövningstillstånd i ärendet med vägtransportledaren, men avslår inhibition.

Kammarrätten beviljar vägtransportledaren prövning

Vägtransportledarens advokat Anders Kron: ”När vägtransportledare utbildas i att de inte har ansvar för vissa saker och sedan polis och domstol säger tvärtom, då har vi en oacceptabel diskrepans.” Förvaltningsrättens dom överklagades och nu har kammarrätten bekräftat att man beviljar prövningstillstånd, men inhibition avslås.

Efter att två vindkraftverksekipage stoppades utanför Bollnäs i juni 2022, har vi skrivit flera artiklar om efterverkningarna de brister som påträffades ledde till. Bland annat återkallades en vägtransportledares (vtl) förordnande.

Det ursprungliga ärendet började med Polismyndighetens återkallande av vtl:s förordnande vilket överklagades till förvaltningsrätten som gick på Polismyndighetens linje. Kammarrätten har att behandla prövningstillstånd och inhibition. Med inhibition menas i detta fall att beslutet om återkallandet av förordnandet inte ska gälla omedelbart.

Nu har kammarrätten beviljat prövningstillstånd. Däremot avslår kammarrätten inhibition. Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), får den domstol som ska pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla.

I det aktuella ärendet anser kammarrätten att det inte har framkommit skäl för att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla och därför avslås inhibition.

Kammarrättens beslut att bevilja prövningstillstånd får inte överklagas.

Vi talar med advokat Anders Kron, Kronadvokaterna, som företräder vtl och frågar hur han ser på att inhibition avslogs.
– Det slår naturligtvis hårt mot min klient som inte kan arbeta, men av erfarenhet vet jag att det är svårt att få inhibition när ett beslut fattats som innebär att det gäller med omedelbar verkan, säger Anders Kron.

Inhibition är alltså svårt att få i ett ärende som detta. I de fall ett ärende som ska prövas kan förväntas få en annan utgång än de tidigare besluten, förändras förutsättningarna.
– I sådana fall framgår det mer tydligt att prövningen kan mynna ut i en annan bedömning, men i vtl:s ärende har förvaltningsrätten gjort bedömningen att utgången är oviss och därmed avslår man inhibition, säger Anders Kron.