"De som köper godstransporter ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen i framtiden än vad som görs idag. Det kräver dock att utveckling sker," säger Jonathan Sundin, utredare vid Transportstyrelsen. "De som köper godstransporter ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen i framtiden än vad som görs idag. Det kräver dock att utveckling sker," säger Jonathan Sundin, utredare vid Transportstyrelsen.

Marknadsundersökning visar: Järnvägen inget alternativ för tidskritiska transporter

Vartannat år gör Transportstyrelsen en kvalitativ marknadsundersökning bland godstransportköpare för att få deras syn på hur det fungerar att frakta varor på järnväg. Rapporten bygger på denna undersökning och av den framgår bland annat att järnvägen idag inte ses som ett reellt alternativ när det är kritiskt att godset kommer fram i tid.

Rapporten lyfter fram att de som köper godstransporter ser att järnvägens stordriftsfördelar framför allt kommer till sin rätt vid längre sändningar av tungt och volymkrävande gods. De ser också positivt på möjligheten att frakta mer gods på järnvägen i framtiden, då det ses som ett bra val ur miljöhänsyn.

Att flytta över gods från väg till järnväg är nödvändigt för att etappmålet om att minska inrikes transporters växthusgasutsläpp ska kunna nås.
– Det är därför oroande att de upplever att utvecklingen i branschen stagnerat och att järnvägen snarare har förlorat i konkurrenskraft jämfört med godstransporter på väg, säger Jonathan Sundin, utredare vid Transportstyrelsen.

Järnvägen ses idag inte som ett reellt alternativ när det är kritiskt att godset kommer fram i tid. Synpunkterna om brist på tillförlitlighet är inte nya. De har framförts i tidigare rapporter, det vill säga också innan Trafikverkets nya planeringssystem, Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK), sjösattes.

Problemen med bland annat sena körplaner och omfattande väntetider på mötesstationer har förvärrats ytterligare efter att det nya planeringssystemet infördes.

Till följd av Trafikverkets omfattande planeringsproblem har därför aktörernas förtroende för järnvägen försämrats ytterligare den senaste tiden. När intervjuerna genomfördes uttryckte godstransportköparna att problemen lett till att planeringen av transporter försvårats och gett ökade kostnader. I förlängningen riskerar detta att leda till att järnvägen väljs bort till förmån för väg.

Ett annat hinder som tas upp i rapporten rör järnvägens kapacitet, där vissa menar att det idag saknas tillräcklig kapacitet för att möta deras behov. Andelen gods som går på järnväg har varit relativt konstant över tid.
– De som köper godstransporter ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen i framtiden än vad som görs idag. Det kräver dock att utveckling sker, säger Jonathan Sundin.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-29 09:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Järnvägstransporter Transportstyrelsen