Foto: Scania. Foto: Scania.

Scania går starkt under januari – mars 2023

Ett starkt resultat trots fortsatt makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Transportaktiviteten var fortsatt generellt hög, liksom efterfrågan.

Scanias nettoomsättning ökade med 42 procent till SEK 45,8 miljarder (32,2), rörelsemarginalen var 13,5 procent (7,5). Kassaflödet inom Fordon och tjänster uppgick till SEK 4,9 miljarder (-1,2).

Leveranserna av fordon ökade med 36 procent till 22 626. Leveranserna av nollutsläppsfordon (Zero Emission Vehicles, ZEV) ökade, från låga nivåer med över 300 procent till 74 (24)

Den totala efterfrågan på lastbilar är fortsatt hög på Scanias viktigaste marknader globalt, med undantag för Latinamerika där en försvagad ekonomi påverkar efterfrågan. För Scanias bussar återhämtar sig efterfrågan gradvis från låga nivåer efter att ha drabbats hårt av pandemin.

Orderingången för Power Solutions ligger rekordhögt tack vare en stark utveckling bland OEM-tillverkarna. De höga aktivitetsnivåerna under kvartalet återspeglades i serviceintäkterna, som ökade med 15 procent justerat för valutaeffekter.

Trots fortsatt makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet var transportaktiviteten fortsatt hög, liksom efterfrågan på Scanias produkter.
– Vårt arbete med att stabilisera produktionssystemet har gett resultat och jag är stolt över att Scanias leveransvolymer ökat under första kvartalet. De högre volymerna och det förbättrade kapacitetsutnyttjandet i produktionen påverkade rörelseresultatet positivt, säger vd Christian Levin.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-03 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Delårsrapport Godstransport Lastbilstillverkning Nollutsläppsfordon Scania