Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stad. Foto: Luca Mara. Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stad. Foto: Luca Mara.

KD Stockholm presenterar trafikpolitiskt åtgärdspaket

Inför valet presenterade Kristdemokraterna i Stockholm ett paket med 15 åtgärder för att förbättra framkomligheten i Stockholmstrafiken. ”Det är åtgärder som både syftar till att förbättra framkomligheten och att öka säkerheten i trafiken”, säger Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stad.

Kristdemokraternas paket handlar om att värna framkomligheten för alla trafikslag, inklusive bilens. En välfungerande infrastruktur är avgörande för att en stad ska kunna fungera och växa. Vatten- och avloppssystem, vägar och elnät, är alla nödvändiga funktioner som vi inte klarar oss utan. En liknande kapacitetsbrist som vi idag märker av i elnätet riskerar vi även i trafiksystemet.

Stockholm behöver en trafikpolitik som säkerställer funktion, effektivitet och framkomlighet för såväl invånare som näringsliv.
– Vägnätets roll är avgörande för hundratusentals stockholmare, dess näringsliv och övrig nyttotrafik. Vi anser att vägnätets betydelse inte har varit tillräckligt prioriterat, säger Erik Slottner.

Åtgärdsförslagen är indelade i tre övergripande mål: En pålitlig och framkomlig trafik, en näringsfrämjande trafik och en säker och trygg trafikmiljö.
En pålitlig och framkomlig trafik
Upprustning av befintlig infrastruktur måste prioriteras högre
Inrätta ett parkeringsmål för att bevara antalet p-platser
Utöka kapaciteten i trafiken istället för att omfördela den
Dynamiska farthinder istället för busskuddar
Uppkopplade trafikljus och sensorer för optimerade trafikflöden
Avskaffa miljözonen på Hornsgatan

En näringsfrämjande trafik
Säkerställ lastplatser och framkomlighet för godstransporter
Utveckla arbetet med samlastning i samverkan med logistikbranschen
Bevara bussparkeringar för turism- och besöksnäring
Implementera en obligatorisk näringslivsanalys vid omdaningar av gatumiljön

En säker och trygg trafikmiljö
Tillgänglighets- och trygghetsanpassa trottoarer och övergångsställen
Inrätta sekundräknare vid övergångsställen
Fler fordonshinder mot terrorattentat
Utökade satsningar på snö- och halkbekämpning
Fler hastighetskameror på olycksdrabbade vägar

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-12 09:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordon Framkomlighet Kristdemokraterna Logistik Trafikmiljö Trafikpolitik Trafiksäkerhet