Så kan framtidens E4 genom Jönköping utformas

Däcka över E4 genom Jönköping med bostäder och grönområden eller flytta motorvägen utanför staden? En ny övergripande analys visar på både fördelar och nackdelar med alternativen.
- Frågan är komplex och det här är en tidig studie om vad de olika alternativen kan innebära, säger Martin Gustafsson, projektledare på Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun.

Under våren höll kommunen i två seminarier där framtiden för E4 genom Jönköping diskuterades av olika intressenter och sakkunniga. Representanter från andra kommuner var också inbjudna för att berätta om hur de arbetar med liknande frågor.

Antalet boende i Jönköpings kommun väntas öka mycket de kommande åren – det gör också trafiken, särskilt på motorvägen som väntas få utökade trafikvolymer på uppemot 40 procent fram till år 2050. Det visar Trafikverkets prognoser jämfört med dagens nivåer.

– Hur staden ska växa på ett attraktivt sätt och hur framtidens lokala, regional och nationella trafik ska fungera är viktiga frågor för kommunen. E4 är en viktig fråga i detta. Den nya studien ger oss ny övergripande kunskap om vad olika scenarier skulle kunna innebära. De olika lösningarna har positiva och negativa konsekvenser, men detta är stora frågor som behöver studeras vidare, säger Mona Forsberg, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor i Jönköpings kommun.

Motorvägen är också en strategisk fråga för hur Jönköping som stad ska kunna utvecklas i framtiden. Idéstudien som kommunen beställt av Sweco tittar främst på två alternativ:

Alternativ 1:
Att däcka över E4 genom staden för att skapa möjlighet för bostadsområden att smälta samman. Detta väntas kunna innebära minskad segregation, möjliggöra förtätning med bostäder centralt och skapa utökad potential för cykel- och kollektivtrafik samt bidra med fler gröna stråk.

Alternativet minskar dock inte trafiken på E4 och innebär avancerade konstruktioner. Det medför också större risker när det gäller olyckor på motorvägen eftersom bra omledningsvägar för trafiken fortfarande saknas. Även klimat- och miljöpåverkan väntas bli kraftig då mängden betong och stål som krävs är stor. Prislappen är preliminär och kan hamna på mellan 8 och 23 miljarder beroende på flera faktorer.

Alternativ 2:
Att flytta E4 utanför staden skulle kunna innebära att nuvarande sträckning av motorvägen ombildas till en stadsboulevard med kollektivtrafikspår, träd och lägre hastigheter för trafiken. I studien har flera olika vägkorridorer för E4 studerats på en övergripande nivå. Avgränsningsområdet har varit Gränna i norr och Torsvik i söder. En omdragning skulle kunna innebära att den lokala trafiken i större utsträckning väljer förbifarten i stället för att köra igenom staden.

En omdragning skulle dock innebära flera negativa konsekvenser när det gäller miljön. Bland annat påverkan på åkermark och naturvärden. Ett flertal broar och tunnlar skulle behöva byggas och nya barriärer i landskapet skapas. Kostnaden för en omdragning av E4 skulle enligt preliminära beräkningar kunna hamna på mellan 5 och 8 miljarder kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-31 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: E4 Infrastruktur Jönköping