M Sverige kräver fler 2+1-vägar

Under de senaste åren har Trafikverket fått ta emot kraftig kritik mot de hastighetssänkningar som genomförs på svenska vägar runtom i landet. Även om Trafikverket backat gällande vissa vägar i områden där kritiken har varit som störst, kvarstår myndighetens generella linje: Alla vägar utan mitträcken bör sänkas till 80 km/h.

– Hastighetssänkningarna är en olycklig konsekvens av det sedan länge underfinansierade vägunderhållet. Redan i dag är var åttonde statlig väg i mycket dåligt skick.Vägarna är helt enkelt så dåliga att de blir farliga att köra på i högre hastigheter, därför har sänkningarna blivit den metod Trafikverket har tillgripit. Men lägre hastigheter på vägarna leder till längre restider, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

M Sverige konstaterar att det svenska vägnätet snabbt bryts ned till följd av ökad trafikmängd, ökad andel tung trafik samt bristfälligt vägunderhåll. Trafikverket uppger en vägunderhållsskuld på hela 23 miljarder kronor, vilket alltså är kostnaden för åtgärder som redan borde ha genomförts.

Trafikverket anser att alla vägar med hastigheter på 90 km/h eller 100 km/h bör sänkas till 80 km/h om de inte är separerade med mitträcke. Detta eftersom hastigheten är den viktigaste faktorn när det gäller hur allvarlig en olycka blir.
– Om du krockar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att dö med 40 procent. Vi förstår att hastighetssänkningar kan behövas som en tillfällig åtgärd ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, men det är ohållbart att staten har denna hållning utan att samtidigt kraftigt växla upp finansieringen av vägunderhållet och bygget av mittseparering.

M Sverige menar att hastighetssänkningarna är ett exempel på defensiv trafikpolitik som ett resultat av en mångårig negativ politisk inställning till bilism och vägtrafiken.
– Vägtrafiken bidrar med stora skatteintäkter men får lite tillbaka i form av investeringar. Vägtrafiken står för nästan 90 procent av persontransporterna och en majoritet av godstransporterna. Med den snabba omställningen mot en fossilfri fordonsflotta måste politiken omvärdera sin underprioritering av vägtrafiken.

– Mötesseparerade vägsträckor med viltstängsel ger högst trafiksäkerhet och minskar risken för de allvarligaste olyckorna med 80 procent. Bra vägräcken förhindrar inte bara mötesolyckor, utan också många allvarliga singelolyckor med bil. Denna utbyggnad måste gå betydligt fortare, säger Heléne Lilja.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-05 08:18
Kategori: Nyheter
Taggar: 2+1 M Sverige Mitträckesseparerad väg Trafiksäkerhet