Regeringen arbetar för ett jämställt transportsystem

Transportsektorn måste bli mer jämställd och likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbehov. Det gäller alltifrån kompetensförsörjning och maktfördelning till infrastruktur. Det skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

– Jag vill att Sverige återigen ska bli världens mest jämställda land och då är ett jämställt transportsystem en viktig del. Därför ska våra myndigheter kontinuerligt redogöra för hur de på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom sektorn och inom myndigheten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen arbetar för ett mer jämställt transportsystem genom att se till att kvinnors och mäns perspektiv och värderingar är synliggjorda inför beslut samt att se till att kvinnor och män är med i beslutande organ och har samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning.

Våren 2022 planerar regeringen att besluta om en nationell plan för transportinfrastrukturen. I arbetet med att ta fram planen har regeringen varit tydlig med att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i alla delar av processen. Det innebär att såväl kvinnors och mäns som flickors och pojkars transportbehov ska väga lika tungt i planeringen och i beslutsfattandet av vilka satsningar som ska göras. Det bidrar till både ett jämställt och hållbart transportsystem, skriver infrastrukturdepartementet.

Undersökningar tyder på att kvinnor reser mer kollektivt än män. Det är vanligare att män har körkort (82 procent), än att kvinnor har det (74 procent). Fler män äger personbil och den årliga körsträckan är längre för dessa bilar, än för bilar som ägs av kvinnor.

Kvinnor väljer också mer hållbara färdmedel, jämfört med män. Om alla reste som kvinnor skulle bilanvändandet vara på en hållbar nivå år 2050, menar departementet.
– Vi kan inte bara bygga infrastruktur utifrån män och bilar. Infrastrukturplaneringen har stora möjligheter att påverka jämställdheten inom transportsektorn, till exempel kan vi satsa på infrastruktur för cykling och kollektivtrafik, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportsektorn är en mansdominerad bransch. År 2019 var 120 000 personer anställda inom transportyrkena, och av dessa var endast 13 procent kvinnor. Det finns flera anledningar till att arbeta för en jämnare könsfördelning i transportbranschen, förklarar infrastrukturdepartementet.

En är att rekryteringsbasen ökar, vilket är viktigt när konkurrensen om arbetskraften hårdnar.
– Det är angeläget att fler kvinnor söker sig till transportyrkena, men det handlar inte bara om att locka kvinnor till branschen, utan också om att förändra arbetsklimatet så att kvinnor stannar kvar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-10 11:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturdepartementet Jämställdhet Tomas Eneroth