Transportinfrastrukturen i Region Dalarna tilldelas 1,3 miljarder

Regeringen har satt en ekonomisk ram för utveckling av Sveriges transportsystem år 2022-2033, som uppgår till 799 miljarder kronor. Trafikverket fick den 23 juni i uppdrag att ta fram förslag för den nationella planen, samtidigt som regionerna fick i uppdrag att ta fram regionala länsplaner för samma period. Region Dalarna tilldelades 1,3 miljarder kronor i preliminär ram, en ökning på 14 procent från innevarande period år 2018-2029.

Region Dalarna har i uppdrag att planera för en infrastruktur som ska skapa goda förutsättningar både vad gäller gods- och persontransporter.

Det ska göras en länsplan för ett aktivt utbyte med omvärlden.
– Som ett av Sveriges viktigaste exportlän samt ett av de ledande besökslänen behövs det en stark och modern infrastruktur. Vår region behöver ständigt utveckla närheten till de nationella och internationella marknaderna, bland annat genom förbättrade kommunikationer, säger Birgitta Sacrédeus (KD), ordförande regionalutvecklingsnämnden.

För Region Dalarna innebär det att planen bland annat ska bidra till att de transportpolitiska målen och klimatmålen som är satta för perioden nås. Som utgångspunkt i arbetet använder vi oss bland annat av Dalastrategin och regional systemanalys.

Birgitta Sacrédeus säger också att det finns ett ökat behov av satsningar på cykelåtgärder, så även där kommer Trafikverket att samfinansiera länsplaner med åtgärder kopplade till byggande av cykelvägar.

Den tidigare länsplanen revideras nu utifrån den tilldelning som regeringen har satt. I upprättandet av länsplanen följer Region Dalarna utgångspunkterna som regeringen har gett i direktiv.

Trafikverkets uppdrag blir att upprätta förslag till en övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen. Perioden för planen blir då år 2022-2033. Övergripande ska planen bidra till att uppsatta klimatmål nås, utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige, Norrbotniabanan ska byggas i sin helhet, nya stambanor för höghastighetståg, underhåll och investeringar i nya spår, vägunderhåll med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring samt etappvis utbyggnad av elvägar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-25 13:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Kristdemokraterna Länsplan Trafikverket Transportinfrastruktur