Rumänien och Malta går till EU-domstolen med mobilitetspaketet

Den maltesiska regeringen vänder sig till EU-domstolen för att få två punkter i mobilitetspaketet ogiltigförklarade. Det är ”cooling-off”-perioden efter utförda cabotagetransporter samt återvändandekravet för fordonen var åttonde vecka som föranleder protesterna. Rumänien har också vänt sig till EU-domstolen och har lagt till ytterligare en punkt rörande förarna, vilken man vill ha ogiltigförklarad.


Dessa två punkter anser Malta kommer att skada landet på grund av landets geografiska placering.
– Det är regeringens uppfattning att de antagna åtgärderna bryter mot bestämmelserna i EU-fördraget och leder till snedvridning av EU: s inre marknad genom att inkludera åtgärder som syftar till att störa vägtransporter, öka kostnaderna för konsumenter och export samt oproportionerligt och negativt påverka en ömedlemsstat som Malta, säger Maltas regering i Politico Pro.

Även den rumänska regeringen har nu lämnat in sitt eget klagomål till EU-domstolen. De tar upp tre punkter som de vill ha ogiltigförklarade. Förutom de två punkter som Malta tar upp, vill Rumänien även att kravet på att förare ska återvända minst var fjärde vecka ska tas bort.

Den rumänska regeringen hävdar att det kommer att få betydande negativa konsekvenser för den inre marknaden.
– Det kommer att påverka godstransporters konkurrenskraft, säger den rumänska regeringen i Politico Pro.

Rumänien och Malta är de två första länderna som tagit steget fullt ut, men det är troligt att fler länder som Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och även Cypern, kommer att följa Maltas och Rumäniens initiativ.

Samtidigt som detta sker, har styrelsen för European Labour Authority utsett Rumäniens ständige EU:representant Cosmin Boiangiu, till verkställande direktör.
– En stor seger för rumänsk diplomati, säger Boiangiu i Politico Pro.

European Labour Authority är den senaste myndigheten och har till uppgift att bevaka arbetstagares rättigheter, inklusive tillämpningen av de nya regler som kommer i mobilitetspaketet. Cosmin Boiangiu möter EU:s anställningskommitte för en stor utfrågning den 28 oktober.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-26 13:54
Kategori: Nyheter
Taggar: EU EU-domstolen Malta Mobilitetspaketet Rumänien